Lovkrav Boligventilasjon

Lovkrav i forbindelse med boligventilasjon

TEK utvikles løpende. Dagens ramme- og tiltaksmodell endres stadig. Husk alltid å sjekke den nyeste gjeldene versjonen av TEK:

Direktoratet for byggkvalitet, Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 stiller krav til:

  • Energieffektivitet
  • Luftmengde
  • Lyd
  • Brannsikring

§ 14.2.1 Energirammer

Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i § 14-3 oppfylles.

Bygning

kWh/m²

Småhus, samt
fritidsbolig over 150 m²
 
100 + 1600 oppvarmet BRA
Boligblokk 95
Barnehage 135
Kontorbygning 115
Universitet/høyskole 125
Sykehus 225 (265)
Sykehjem 195 (230)
Hotellbygning 170
Idrettsbygning 145
Forretningsbygning
 180
 Kulturbygning 130
Lett industri/verksteder 140 (160)

Krav til lyd

For å oppnå gode lydforhold ved egenprodusert støy, anbefales det å lydisolere mellom de ulike rommene innenfor et brukerområde. Lydklasser for ulike bygningstyper i henhold til lydklasse C i NS 8175:2012 oppfyller krav til lydforhold. Grenseverdiene i standarden gjelder for normalt møblerte rom.

Preakseptert ytelse: 30 dB(A) (må kontrolleres)

 Ear sound

Krav til brannsikring av ventilasjonsasnlegg

Ventilasjonsasnlegg i boligbygg skal brannsikres. Brannkrav divergerer fra by til by. Vi anbefaler at at man i hvert enkelt
tilfelle konsulterer en brannkyndig rådgiver slik at det oppnås sikkerhet for at løsningen kan godkjennes. Se eksempler på brannsikring i Projekteringsguiden.


Energitiltaksrammen

For boligbygning kan kravet til energieffektivitet som alternativ til første ledd, oppfylles ved å følge punktene 1–9 i tabellen.
Energitiltakene kan fravikes forutsatt at bygningens varmetapstall ikke øker, samtidig som kravene i § 14-3 oppfylles - les mer her.

+

Energitiltak

Småhus

Boligblokk

 1. U-verdi yttervegg [W/(m² K)] ≤ 0,18 ≤ 0,18
 2. U-verdi tak  [W/(m² K)]
≤ 0,13
≤ 0,13
 3. U-verdi gulv  [W/(m² K)]
≤ 0,10
≤ 0,10
 4. U-verdi vinduer og dører 
[W/(m² K)]
≤ 0,80
≤ 0,80
 5. Andel vindus- og dørareal av oppvarmet BRA ≤ 25 %
≤ 25 %
 6. Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner iventilasjonsanlegg [%] ≤ 80 %
≤ 80 %
 7. Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP) [kW/(m³ /s)]  ≤ 1,5
≤ 1,5
 8. Luftlekkasjetall pr. time ved
50 Pa trykkforskjell
≤ 0,6
≤ 0,6
 9. Normalisert kuldebroverdi, der
m² angis som oppvarmet BRA [W/(m² K)]
≤ 0,05
≤ 0,07

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Guide for Designing ventilation

PROSJEKTERING
AV BOLIG
VENTILASJON

Få overblikk over lovkrav og forskjellige løsningsmuligheter i LIVING GUIDEN

Hent guiden