VEX350/VEX360/VEX370 Kompaktaggregater

Se en animasjon av de unike luftveiene under vinterdrift, sommerdrift, avising og kuldegjenvinning

VEX350 360 flash preview

Generelt

VEX350/VEX360/VEX370 Kompaktaggregater

VEX350/360/370 er en serie ventilasjonsaggregater med motstrømsvekslere som kan klare luftmengder på helt opp til 9 200 m³/h.

De er konstruert slik at de har maksimal temperaturvirkningsgrad og samtidig et meget lavt SFP-tall. Les mer om hvordan dere oppnår stor energisparing under Unike luftveier.

Moduloppbygget

VEX350/360 er moduloppbygget. Det har den store fordelen at de kan komme gjennom en døråpning på 90 x 200 cm og blir derfor levert seksjonsdelt. Det er også mulig å bestille aggregatene som SPLIT-utgaver hvis det ikke er plass til å transportere dem inn seksjonsvis.

VEX360 split med løftevogn

VEX370 er også moduloppbygget og kan leveres i to forskjellige splitt-utgaver.

 

I SPLIT 1-utgaven leveres vifteseksjonene klar til drift, mens varmevekslerseksjonen leveres uten å være fuget. Den kan på stedet deles opp i to seksjoner, slik at alle 4 seksjoner kan transporteres inn gjennom en døråpning på 90 x 200 cm.

RD13537

Hvis det er behov for inntransport gjennom mindre åpninger, er det mulig å bestille VEX370 i en SPLIT 2-utgave der hele aggregatet leveres uten fuger og kan tas helt fra hverandre for inntransport og sammenmontering på stedet av sertifisert personell.
VEX370 Split 2

Flere muligheter

 Konstruksjonen er svært fleksibel. Aggregatene kan bestilles i en LEFT- eller RIGHT-utgave med tillufts- og avtrekksstussene enten i gavlen eller i toppen.
Aggregatene kan også bestilles som utendørsmodeller.De monteres da med et tak som beskytter dem mot vær og vind.

Driftsvilkår

EXHAUSTOs VEX-aggregater er generelt konstruere for bruk i komfortventilasjon – dvs. for bruk under normale driftsvilkår.

Ved behov for ventilasjonsløsninger i lokaler med høy luftfuktighet f.eks. på grunn av befuktning, anbefaler vi at det foretas en kontrolberegning i et av våre beregningsprogrammer. Hvis beregningen viser at det er risiko for dannelse av kondens etter varmeveksleren, må det vurderes om driftsvilkårene kan endres, eller om det må foretas tilpasninger av aggregatet slik at kondensvannet kan ledes bort. 

Kontakt EXHAUSTO for råd.

Kapasitet

Kapasitet:

Under kan du se hvilke kapasitetsområder de enkelte VEX-størrelsene dekker. For beregning av egentlige kapasitetsdata henviser vi til våre produktvalgsprogrammer

kapasitetsområder-VEX350-360-370


Unike luftveier

VEX350/VEX360/VEX370

Konstruksjonen er utformet slik at luften i overgangsperioder og ved sommerdrift kan ledes utenom varmeveksleren gjennom en bypass når det er redusert eller intet behov for varmegjenvinning. Det er bypass på både avtrekks- og tilluftssiden. Avtrekksluft og uteluft filtreres under både sommer- og vinterdrift.

Ved sommerdrift uten varme-/kjølegjenvinning ledes både uteluft og avtrekksluft via bypass utenom varmeveksleren. Dermed reduseres det interne trykktapet, og både anleggets strømforbruk til viftene og SFP-verdien reduseres. Hvis det velges kjølegjenvinning i EXact2-automatikken, vil begge luftstrømmene ledes gjennom varmeveksleren om sommeren akkurat som på vinterdrift.

Ved vinterdrift med varmegjenvinning ledes avtrekksluften inn øverst og loddrett ned gjennom motstrømsveksleren sammen med ev. kondensvann. Uteluften ledes inn nederst og opp gjennom varmeveksleren - i motstrøm.

 

Energi- og SFP-beregninger

I det viste eksempelet reduseres det spesifikke elforbruket fra 2000 J/m3 til 1834 J/m3 i gjennomsnitt over hele året. Gjennomsnittlig spesifikt elforbruk kan brukes ved energirammeberegning. Reduksjonen svarer til en besparelse på ca 9 %, altså en ikke helt uvesentlig besparelse. Beregningen er også her svært avhengig av forutsetningene og bør i hvert tilfelle beregnes ved hjelp av produktvalgsprogrammet EXselectPRO.

I eksempelet over for boligventilasjon var forutsetningene:
Avtrekkstemperatur/fuktighet: 22 °C / 33 %RH
Ønsket tilluftstemperatur: 20 °C
Temperaturvirkningsgrad: 80 %
Kjølegjenvinning: Aktiv

Energiberegninger avhenger i høy grad av den aktuelle situasjonen, dvs. forventet avtrekkstemperatur og ønsket tilluftstemperatur. Energiforbruket til avising avhenger også mye av fuktigheten i avtrekksluften. I boliger vil tilising av varmevekslerne typisk begynne ved en utetemperatur på rundt -4 °C til -6 °C, mens det på kontorer normalt ikke forekommer tilising.

For å minimere energiforbruket til avisning er det viktig at isdannelse detekteres på basis av en trykktapsmåling over varmeveksleren slik det skjer på VEX350/VEX360.

Konstruksjon

VEX350/VEX360/VEX370

Det kompakte aggregatet er konstruert i henhold til den tyske hygienenormen VDI 6022. Det sikrer et aggregat hvor det er enkelt å komme til for service, og der det ikke dannes muggsopp eller andre bakterier som kan forringe luftens kvalitet. Les mer under sertifikater lengre nede på siden.


 

Kabinetter

 
Kabinet_VEX200 

Kabinettene er laget i Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO 12944-2 og isolert med 50 mm mineralull. Det sikrer svært lavt lydnivå til omgivelsene/oppstillingsrommet.

Panelkonstruksjonen reduserer muligheten for at det dannes kuldebroer i aggregatet.

  

Motorseksjoner

 

Motorseksjonene er montert i vibrasjonsdempere. Det gir mindre støy og vibrasjoner i kanalene og gjør at det ikke er nødvendig å montere mansjetter mellom aggregat og kanalsystem.

Motorseksjonene kan trekkes ut for å gjøre det er lettere å foreta service.

Motorene er type EC med meget høy virkningsgrad som lever opp til EcoDesign direktivets krav.

 


Viftehjul

 

EXstream performance

Aggregatene er forsynt med EXHAUSTOs EXstream viftehjul, et av markedets ledende viftehjul med hensyn til lavt energiforbruk og lavt lydnivå.

Viftehjulets turtall og antall skovler er optimalisert, slik at støy fra «skovlfrekvensen» ligger i 500 Hz-båndet. Det betyr at det er mindre behov for lyddemping enn normalt, da det er billigere å dempe støyen ved 500 Hz enn ved 125 Hz/250 Hz der skovlfrekvensen normalt ligger.AHUC - Mainboard

 

EXact2

Den lett tilgjengelige koblingsboksen med innebygget skillebryter og automatsikringer sikrer enkel tilgang for tilkobling og service.
 

Filtre

 
Pose og kassefiltre

VEX350-360-370-serien kan leveres med panelfiltre og posefiltre.

Panelfiltre: Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7)
Posefiltre: ePM10 60% (m%) eller ePM1 60% (F7) 

 

 


Montasjesokkel

 
 

Det leveres som standard en montasjesokkel med føtter som kan justeres 130-160 mm i høyden.

Aggregatet settes sammen i bunnen ved hjelp av sokkelen og med koffertbeslag i toppen.


Energi

VEX350/VEX360/VEX370 Energiriktig ventilasjon

Ved konstruksjonen av aggregatet har vi gjort oss store anstrengelser for å sikre at luftstrømmen gjennom aggregatene skjer så smidig som mulig, slik at trykktapet blir så lavt som mulig.


Motstrømsveksler

 
 
 

Motstrømsvekslerne er laget i aluminium, og luftstrømmene holdes 100 % atskilt. De er konstruert på en slik måte at forholdet mellom varmegjenvinning og trykktap er optimalt. Det vil si at det oppnås svært høy temperaturvirkningsgrad kombinert med lavt energiforbruk. Det er 4 motstrømsvekslere i VEX350/360 og 6 motstrømsvekslere i VEX370.

- Virkningsgrad uten kondensering: 80-85 %
- Virkningsgrad med kondensering: opp til 90 %

Vekt:
- VEX350: 4 stk. à 13,5 kg
- VEX360: 4 stk. à 19,0 kg
- VEX370: 6 stk. à 19,0 kgEC-motorer

 
 
EC-motor_MC Med en kombinasjon av høyteknologiske EC-motorer og EXHAUSTOs motorkontroller oppnås svært lavt strømforbruk, og med viftehjulet EXstream oppnås samtidig høy ytelse.
 

Energimerke

 
 
energilabel
Med EXHAUSTOs beregningsprogrammer er det mulig å få et energimerke som viser aggregatets energiklasse under forutsetning av definerte driftsforhold.

Unik frostsikring

Innovativ tilisingsdetektering og avisingsfunksjon

VEX350/VEX360/VEX370 er slik at det om vinteren oppnås meget høy temperaturvirkningsgrad og om sommeren kraftig reduksjon i det spesifikke strømforbruket til lufttransport.

Bypass-konstruksjon

Det skyldes den helt unike konstruksjonen med bypass på både avtrekket og tilluften. På den måten ledes både avtrekksluften og tilluften utenom varmeveksleren når det ikke er behov for varmegjenvinning. Internt trykktap reduseres og viftenes turtall reduseres, og det spares strøm til viftedriften – det spesifikke elforbruket til lufttransport.

Ved vinterdrift ledes både avtrekksluften og tilluften gjennom varmeveksleren. Ved sommerdrift ledes begge luftstrømmene utenom varmegjenvinningen, og i overgangsperiodene moduleres det på begge luftstrømmene, slik at ønsket tilluftstemperatur oppnås. Avtrekksluft og uteluft filtreres under både sommer- og vinterdrift. 

Avtrekksluften ledes inn øverst og loddrett ned gjennom varmeveksleren sammen med ev. kondensvann. Det gir mest stabil drift. Uteluften ledes opp gjennom varmeveksleren i motstrøm, noe som resulterer i meget høy temperaturvirkningsgrad.

 

Beskyttelse mot isdannelse

Med alle varmegjenvinningssystemer er det risiko for isdannelse, og mange parametere påvirker situasjonen. De viktigste er:
- Høy temperaturvirkningsgrad
- Høy fuktighet i avtrekksluften
- Lav utetemperatur

Når avtrekksluften avgir sin energi (kjøles ned), kondenserer fuktigheten og blir til vanndråper som renner ut av varmeveksleren. For å sikre lavt trykktap og minimere risikoen for isdannelse er VEX350/VEX360/VEX370 utformet på en slik måte at kondensvannet og avtrekksluften følger hverandre ned gjennom veksleren. Den høye virkningsgraden kombinert med lav utetemperatur betyr at det kan bli svært kaldt lokalt i veksleren, og visse steder vil vannet fryse til is og blokkere luftgjennomstrømningen.

Detektering av isdannelse skjer på basis av en trykktapsmåling over varmeveksleren. Ved lav fuktighet i avtrekksluften, f.eks. fra kontorer, kan temperaturen godt komme under 0 °C uten at det dannes is. Det betyr at avisningen bare starter dersom det er is! Det forkommer altså ikke noen unødvendig avisning eller spill av energi.

Når/hvis isdannelsen begynner i motstrømsveksleren og trykktapet gjennom veksleren øker, starter avisingsfunksjonen. Funksjonen avhenger av forskjellige forhold, som det fremgår av eksempelet over. Metodene er beskrevet mer utdypende i veiledningen for aggregatene.

Lydnivå

Lydnivå, VEX330H-VEX340H-VEX350-360-370

VEX-aggregatene VEX330H-VEX340H-VEX350-360-370 er svært lydsvake med et markant lavere lydnivå enn tilsvarende produkter på markedet.

For eksakte lyddata viser vi til våre beregningsprogrammer.

Sertifikater

VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300

EXHAUSTO legger stor vekt på å kunne oppgi korrekte data. Derfor bruker vi en tredje part til å måle og kontrollere dataene vi oppgir.

Eurovent-sertifikat

Alle data vi oppgir for VEX100 / VEX100CF / VEX200 / VEX300-modellene, er målte verdier.

Aggregatene har vært underkastet et stort testprogram i vår utviklingsavdeling, og alle data for kapasitet, virkningsgrad og lyd er fremkommet gjennom tester i reelle driftssituasjoner.

  EXHAUSTOs VEX-aggregater er konstruert og framstilt, slik at de tilfredsstiller en rekke viktige normer og standarder (iht. EN1886 og EN13053)
Aggregatets stivhet :
D2(M)
Tetthet ved -400 Pa :
L1 (M)
Tetthet ved +700 Pa :
L1 (M)
  Filter-bypass-lekkasje :
F9
  Isoleringsklasse : 
T2 (M), U1≤1,0
   Kuldebroklasse  :
TB3

Det betyr at en tredje part kontrollerer at dataene som fremkommer via beregningsprogrammet vårt, stemmer med de faktiske ytelsene aggregatet leverer. Det kontrolleres ved at Eurovent velger ut et tilfeldig aggregat for test hos Eurovent. Når det bekreftes at testresultatene stemmer med dataene vi oppgir, kan vi beholde sertifikatet. Det er kundens garanti for at våre data er valide.


VDI 6022 - Tysk hygienenorm

EXHAUSTO har valgt å konstruere aggregatene i henhold til den tyske hygienenormen VDI 6022.

VDI krever
At aggregatet skal være designet slik at det er lett å gjøre rent. Det må ikke være områder som det ikke er mulig å rengjøre, og alle hulrom som man ikke kan komme til, må forsegles. Alle grater på platene skal fjernes, slik at kantene ikke er skarpe, og alle hjørner skal rundes, slik at ingen kommer til skade under rengjøring.
VDI logo  Dessuten må dryppannen ha fall mot avløpet, slik at det ikke står vann i aggregatet. Det er viktig at kondensvannavløpet tilkobles avløpssystemet via en vannlås.

Ikke-metalliske materialer som pakninger, filtre mv. skal være testet for at de ikke fremmer vekst av soppsporer og bakterier.

Aggregater som er konstruert etter VDI 6022, er både mer hygieniske og lettere å foreta service på.


Databasen for byggevarer

VEX100CF, VEX200 og VEX300 er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes i Svanemerket bygning. 

Ecodesign

Ecodesign - EU-krav om dokumentasjon, energiforbruk og merking av ventilasjonsanlegg.

 

Generell informasjon

Vi har satt sammen et utdrag av retningslinjene for Ecodesign, les mer om Ecodesign under Institute.

ECO-design-logo

Ecodesign-data

Du finner en lenke til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Last ned, hvor vi har plassert Ecodesign-data under EU-/ECO-erklæringer.

Merk:

Vi gjør oppmerksom på at de verdiene som er oppført i erklæringene er beregnet i et spesifikt driftspunkt.

Ønskes et annet driftspunkt henviser vi til våre beregningsprogrammer - her kan du se om det ønskede aggregatet overholder kravene i ditt driftspunkt og finne de tilhørende Ecodesign-dataene.


Kjøle- og varmebatterier

VEX350/VEX360/VEX370

Følgende kjøle- og varmebatterier tilbys til VEX350/VEX360/VEX370:


Vannvarmebatterier - HW

HCW firkantet kanal

Uisolert, eksternt vannvarmebatteri. En fleksibel løsning der varmebatteriet kan monteres der det er lettest tilgang til varmt vann. Det vil si at batteriet f.eks. kan monteres innendørs, selv om aggregatet står utendørs.

Få mer informasjon om varmebatteriet under kjøle- og varmebatterier.


Integrert vannvarmebatteri
HCW-I     


Kun til VEX370
VEX370 IHCW part

Isolert, integrert varmtvannsbatteri for VEX370. Denne løsningen er konstruert som selve VEX-aggregatet med 50 mm isolering og leveres montert på tilluftsseksjonen, men den kan i en håndvending demonteres før inntransport.
Fordelene er dessuten:

  • en flott løsning uten trykktap i overgangsstykker
  • plassbesparende i teknikkrommet
  • spesielt godt egnet for utendørs montering.

Elvarmebatterier - HE

 
HCE elvarmeflade firkantet studs

Uisolert, eksternt elvarmebatteri. En fleksibel løsning der elvarmebatteriet kan monteres der det er mest hensiktsmessig. Det vil si at batteriet f.eks. kan monteres innendørs, selv om aggregatet står utendørs.

For VEX350/VEX360 er elvarmebatteriet standardvare, mens den for VEX370 kan leveres på forespørgsel.

Få mer informasjon om varmebatteriet under kjøle- og varmebatterier.


Isvannsbatterier - CW

 
CCW firkantet studs Isvannsbatteri - fås både isolert og uisolert. En fleksibel løsning for kjøling av ventilasjonsluften i lokaler der det er behov for kjøling, f.eks. lokaler som vender mot sør. I nordvendte lokaler er det som regel ikke nødvendig med kjøling.

 
Få mer informasjon om varmebatteriet under kjøle- og varmebatterier.


Kjøle-/varmebatteri - DX

 
DX cooling 150100 Uisolert eksternt batteri som kan brukes både som fordamper (kjølebatteri) og kondensator (varmebatteri).

Få mer informasjon om DX-kjølebatterier under kjøle- og varmebatterier.

SPLIT-versjon

VEX350-360-370H kan bestilles som spilt

I noen prosjekter kan plassforholdene gjøre inntransport av aggregatet vanskelig eller umulig. VEX350-360-370H kan derfor bestilles som SPLIT. Det betyr at aggregatet bygges og testes fra fabrikk som vanlig - bare uten fuging. Aggregatet kan derfor enkelt demonteres på installasjonsstedet, bæres inn i sine enkelte dele, monteres, fuges og idriftsettes.

I tabellen under ses målene på den største enkeltdelen (motstrømsveksleren) og den største kabinettdelen, slik at enkelt kan vurderes om plassforholdene er tilstrekkelige for inntransport.

Del Mål VEX350H VEX360H VEX370H
Motstrømsveksler Høyde [mm] 620 620 620
Lengde [mm] 395 395 395
Dybde [mm] 450 600 600
Vekt [kg]
13,5 19 19
Største kabinettdel Høyde [mm] 1600 1600 1600
Bredde [mm]
826 826 800
Dybde [mm] 945 945 1400
Motorseksjon Vekt [kg]  2 x 26 2 x 32 2 x40
         

VEX350360 Split

VEX350-360 i SPLIT-utførelse


Tilbehør

VEX350/VEX360/VEX370

Vi tilbyr et bredt tilbehørsporgram til VEX350/VEX360/VEX370


Stengespjeld - LS

 
Lukkespjæld firkantet studs Det kan bestilles stengespjeld med eller uten fjærretur for innendørs eller utendørs montering.
  

Utendørs oppstilling

 
 
VEX360OD 150100

Kabinettet er isolert med 50 mm mineralull.

For utendørs oppstilling leveres aggregatet med tak som tillater at kabler kan ledes ut under taket på begge sider og på baksiden av aggregatet.

Vi anbefaler at aggregater som monteres utendørs, festes ekstra godt som beskrevet i veiledningen.

 


 

Vannlås

EXHAUSTO tilbyr også vannlås for aggregatets kondensvannavløp med dimensjon DN32.

SIPHONUP (undertrykk) for tilkobling til kondensvannavløpet fra aggregatet.
SIPHONOP (overtrykk) for tilkobling til ev. kjølebatteri i tilluftskanalen.

SIPHONHE02 varmetråd kan kjøpes for å holde vannlås og avløp frostfrie. Det er montert en termostat som sikrer lavt strømforbruk.


Overfør alt om produktserien VEX350/VEX360/VEX370 Kompaktaggregater til pdf:

 

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Teaser ecodesign

Ecodesign-
direktivet

EXHAUSTOs VEX-aggregater og ventilatorer lever opp til Ecodesigndirektivet, les mer her

Les mer om Ecodesign her.