VEX330H EXact2-automatikk

Generelt

EXact2-automatikk

Bak den enkle betjeningen ligger den avanserte EXact2-automatikken som sikrer optimal driftsøkonomi. Automatikken tilpasses enkelt den daglige rytmen på bruksstedet, f.eks. skolen, kontoret eller i boligen.

EXact2-automatikkens egenskaper

- Enkel betjening
- 3 brukernivåer, 2 med adgangskode (tekniker og spesialist)
- Flere inneklimanivåer, som bl.a. kan tilpasse ventilasjonen etter det aktuelle behovet vha. et innebygget ukeur
- Se flere utvalgte funksjoner i funksjonsoversikten

Betjening av EXact2-automatikken

EXact2-automatikken kan styres fra betjeningspanelet (Se avsnittet "HMI kontrollpanel" under), BMS eller nettserver over nettverk eller via WAP (Wireless Access Point).

WAP (Wireless Access Point)

WAP er en liten WIFI-ruter som kan festes inne ved automatikken i aggregatet. Dermed kan man få kontakt med nettserveren trådløst via PC, smarttelefon og nettbrett, så man enkelt og greit kan konfiguere aggregatet via mobile plattformer.

HMI-kontrollpanel

EXact2

HMI2-350-TOUCH betjeningspanel

Betjeningspanelet er et berøringspanel som gir adgang til den vanlige, daglige betjeningsflaten.

Teknikere og spesialister kan få tilgang til mer avanserte menyer og parametere via et 4-sifret passord


Betjeningsflate

HMI2-350-Touch

Brukermenyen er det daglige betjeningsgrensesnittet med lett forståelige symboler som forteller om anleggets tilstand og samtidig gir mulighet for å endre temperatur- og ventilasjonsnivået.

Alarmer vises av en klokke i displayet. Her kan man trykke seg videre og få informasjon om den konkrete alarmen.

Behovet for manualer og veiledninger er minimalisert pga. de svært informative hjelpetekstene i gult. Hjelpetekstene finnes i tekniker- og spesialistnivåene.

​Hjelpetekstene finner du under menypunktene i tekniker- og spesialistmenyen


Ikoner i displayet

Grafiske elementer gjør det enda lettere å forstå informasjonen som fremgår av displayet.

menu-ikon-til-HMI2-350Touch

Meny
Trykk for å se meny

   
Temperatur-/ventilasjonsnivå
Temperatur- og ventilasjonsnivåene kan raskt og enkelt endres midlertidig. Settpunkter vises i displayet sammen med lett forståelige symboler.
   
alarm og advarsel Alarm/advarsel
EXact2-automatikken advarer om driftsforstyrrelser ved å vise advarselssymbolet. Ved mer alvorlige forstyrrelser vises alarmklokken i displayet.
   
EXact ekstern stop Ekstern stopp
Hvis ventilasjonsanlegget er stoppet via muligheten for ekstern start/stopp, vil dette symbolet bli vist i displayet.
   
Afisning Avising
Når den innebyggede avisingsfunksjonen er i drift, vil frostsymbolet bli vist i displayet.
   
EXact manuel Manuell drift
EXact2-automatikken har mulighet for manuell drift. Dette symboliseres i displayet med "håndsymbolet".
 
Ugeplan tom Ukeplan
Hvis automatikken er innstilt på drift med aktivert ukeplan, vil "ursymbolet" være vist i displayet.
part of weekplan lewels
 
EXact overstyring Overstyring
Ved settpunktendring av temperatur- og ventilasjonsnivået vil overstyringssymbolet bli vist inntil overstyringen opphører ved neste skift i ukeplanen.
 
BMS BMS
Drift styrt av BMS.
 
AUX AUX
Eksternt styrt drift.
 
EXact sommer vinter Sommertid/vintertid
EXact2-automatikken skifter automatisk mellom sommer- og vintertid. Symbolet viser aktuell innstilling.
 
Fire-exact2-ikon
Fire
Branntermostat(er)/røykdetektor aktivert.
 
Service Service
Servicedisplay tilkoblet.
 
Disconnect-ikon
Kommunikasjon
Manglende kommunikasjon på ekstern BUSS, eller kommunikasjonen mellom VEX og HMI er brutt.
Ekstern kommunikasjon

Nettserver

EXact2-automatikken leveres som standard uten nettserver. Ved tilkjøp av nettserver oppnås følgende muligheter:

 1. En lokal PC kan tilkobles aggregatet for overvåkning og oppsett.
 2. Aggregatet kan kobles til lokalt nettverk (LAN) med tilgang fra PC på samme nett.
 3. Aggregatet kan kobles til Internett med tilgang fra eksterne PCer.

Felles for alle mulighetene er at det ikke stilles andre krav til PC-en enn at den skal ha nettleser. Nettserveren er beskyttet med adgangskode.

Nettserverens brukergrensesnitt er bygd opp på samme logiske måte som menyene i kontrollpanelet. Denne ensartetheten gjør systemet enkelt å bruke. Oversiktsbildet er ferdigkonfigurert og klar for overvåkning av ventilasjonsaggregatet. Nettserveren kan sende e-post ved alarm, logge verdier mv.

Tilkobling til CTS-anlegg

Nettserveren kan som standard kommunisere via Modbus RTU RS485, BACnet MSTP eller BACnet IP. Et CTS-anlegg som bruker en av disse kommunikasjonsformene, kan derfor lett kobles til aggregatet.

webserver illustration

 

Konvertering til andre protokoller

Med nettserveren er det mulig å koble aggregatene til CTS-anlegg med andre protokoller via en konverter (gateway). Konverteren er tilkjøp, og følgende muligheter er tilgjengelige:

1.    MLON - Modul for konvertering til LON
2.    MTCP - Modul for konvertering til Modbus TCP/IP

LON illustration

 

Prøv EXact2-styringen online

EXact2-styringen kan prøves online på et VEX340-aggregat som står hos EXHAUSTO i Langeskov.

Dette aggregatet er plassert frittstående og uten kanaltilkoblinger.

Det er tilgang til styringen via adressen http://exact.exhausto.dk:8340/

For teknikeradgang til anlegget brukes følgende:

Brukernavn: VEX340
Adgangskode: 1111 (4 ettall)

OBS! Bare én bruker kan være logget på om gangen.

Funksjonsoversikt aggregat

VEX330H

Funksjon / komponent Beskrivelse +Standard
-Tilbehør
 
Filtervakt - timer Tidsbasert filterovervåkning. Det er mulig å innstille antall driftsdager før filteret skal byttes.
Filtervakt - trykk (MPTF) Trykkfølere for overvåkning av trykkfall over filtre - alarm ved høyere trykkfall enn innstilt verdi og "Early Warnings"  -
Bypass Ved modulerende bypass av avtrekksluften reduseres varmegjenvinningen, slik at ønsket tilluftstemperatur kan opprettholdes om våren, sommeren og høsten
Temperaturfølere
1) I avtrekksstussen for måling/styring av romtemperaturen +
2) I avkaststussen for måling av avkasttemperaturen +
3) I uteluftsstussen for utetemperaturkompensering og nattkjøling +
4) I tilluftsstussen for måling/styring av tilluftstemperaturen +
5) Kanaltemperaturføler -
6) Romtemperaturføler -
Overopphetingssikring Ved fare for overoppheting av motorer og motorkontroller stoppes anlegget - manuell tilbakestilling +
Brannalarm Branntermostater (40/50/70 °C), røykdetektorer og andre brannmelderkontakter kan tilkobles. Aggregatets funksjon når brannalarmen utløses, kan innstilles -
Stengespjeld - uteluft
(krav ved vannvarmebatteri)
Spjeld montert i uteluftskanal - stenger ved anleggsstopp - kan leveres med fjærreturmotor -
(+)
Stengespjeld - avkast Spjeld montert i avkastkanal - stenger ved anleggsstopp - kan leveres med fjærreturmotor -
Temperaturregulering
Regulering av tilluftstemperatur +
Regulering av romtemperatur +

 

 

Funksjon / komponent Beskrivelse +Standard
-Tilbehør
Kompenseringsfunksjoner
Utetemperaturkompensering +
Luftmengdereduksjon +
Utekompensering av luftmengde +
Sommerkompensering +
CO2-kompensering +
Fuktighetskompensering +
Nattkjøling Anlegget kan innstilles til å starte om natten for å kjøle ned bygningen +
Kontrollpanel Panel for betjening på bruker-, tekniker- og spesialistnivå +
Ukeur For innstilling av ønskede tidspunkter for skift mellom inneklimanivåer +
Nettserver Nettserver med mulighet for styring og overvåkning -
Modbus RTU RS485, BACnet MSTP, BACnet IP  
Busskommunikasjon
(krever nettserver)
Modbus TCP/IP -
LONWORKS -
Kjølegjenvinning Kjølegjenvinning etter behov +
Frostsikring - Tice Temperaturbasert automatisk funksjon for frostsikring av motstrømsveksler +
Frostsikring - trykk (DEP) Temperaturbasert automatisk energisparefunksjon for frostsikring av motstrømsveksler (krever tilbehør: AFC) -
Konstanttrykkregulering Mulig både på avtrekks- og tilluftssiden -
Bevegelsesføler (PIR) For automatisk regulering av inneklimanivåer -
Luftmengdemåling (AFC) Luftmengden vises i kontrollpanel/nettserver
AFC er nødvendig ved luftreguleringsmetodene:
2. Konstant luftmengde
3. Konstanttrykkregulert avtrekk med fast innstilt tilluft
4. Konstanttrykkregulert tilluft med fast innstilt avtrekk
5. Konstanttrykkregulert avtrekk med slavestyrt tilluft
6. Konstanttrykkregulert tilluft med slavestyrt avtrekk
-
Inneklimanivåer
Urstyrt (komfort, standby, økonomi, av) +
Manuelt +
Alarmlogg Visning av de siste 100 alarmene +
Alarmrelé Relé for ekstern alarm (potensialfri) +
Funksjonsoversikt varmebatteri/varmepumpe

EXact2

HCW - eksternt vannvarmebatteri

Funksjon / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere 1) I tilluftskanalen for måling/styring av tilluftstemperaturen
2) På returrøret fra vannvarmebatteriet for å holde varmebatteriet varmt og for å frostsikre dette
3) For frostsikring av eksterne rørføringer for vannvarmebatteri (tilkjøp)
4) Temperaturføler på turrøret til vannvarmebatteriet
Modulerende motorventil Ventil som regulerer vanntilstrømningen til varmebatteriet trinnløst, avhengig av varmebehovet
Sirkulasjonspumpestyring

1) Styring av sirkulasjonspumpe for vannvarmebatteriet
2) Varmholdefunksjon (holder varmebatteriet frostfritt)
3) Innebygd styring for mosjonering av sirkulasjonspumpen i perioder uten varmebehov

 

HCE - eksternt elvarmebatteri

Funksjon / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere  I tilluftsstussen for måling/styring av tilluftstemperaturen
Overopphetingssikring

1) TSA70 sitter på kretskortet, utløser ved 70 °C og har manuell tilbakestilling i HMI
2) TSA80 sitter i luftstrømmen, utløser ved 80 °C og har automatisk tilbakestilling
3) TSA90 sitter i luftstrømmen, utløser ved 90 °C og har manuell tilbakestilling i HMI


MXHP - Modul for styring av ekstern kjøle-varmepumpeunit

Funksjon / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere
I tilluftskanalen for måling av tilluftstemperaturen
Styring

Styring av ekstern kjøle-varmepumpeunit via:

 • start/stopp-signal
 • signal om kjøling eller varme
 • nødvendig regulering 0-10 V (10-0 V)

Funksjonsoversikt kjøling

EXact2

CCW - Eksternt isvannsbatteri

Funksjon / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere
1) I tilluftskanalen for måling av tilluftstemperaturen
2) I turrøret til isvannsbatteriet
Modulerende motorventil Ventil som regulerer vanntilstrømningen til kjølebatteriet trinnløst, avhengig av varmebehovet
Sirkulasjonspumpestyring
1) Styring av sirkulasjonspumpe for vannvarmebatteriet
2) Innebygd styring for mosjonering av sirkulasjonspumpen i perioder uten kjølebehov

MXCU - Modul for styring av ekstern kjøleunit

Funksjon / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere
I tilluftskanalen for måling av tilluftstemperaturen
Styring

Styring av ekstern kjøleunit via:

 • start/stopp-signal
 • nødvendig regulering 0-10 V (10-0 V)


MXHP - Modul for styring av ekstern kjøle-varmepumpeunit

Funksjon / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere
I tilluftskanalen for måling av tilluftstemperaturen
Styring

Styring av ekstern kjøle-varmepumpeunit via:

 • start/stopp-signal
 • signal om kjøling eller varme
 • nødvendig regulering 0-10 V (10-0 V)

Prinsippskisse

VEX330H

Prinsippskissen viser komponentene som kan inngå i et VEX330H luftbehandlingsaggregat.

Med EXact2 kan HCW enten tilkobles direkte på hovedkretskortet eller via MHCW-modulen som vist her. Hvis avstanden mellom aggregat og HCW er under 10 m, kan tilkoblingen skje direkte på hovedkretskortet.


 

Standard- og tilbehørskomponenter

VEX330H leveres med en rekke komponenter montert i aggregatet eller for montering i kanalsystemet og i oppholdsrommet. I tabellen under er det oppgitt standard- og tilbehørskomponenter for VEX330H. Tilbehør må bestilles separat.

Forkortelse Betegnelse + = Standard
- = Tilbehør
BP1 Spjeld, bypass +
BP2 Spjeld, bypass +
BT40-70 Branntermostat, trinnløs innstilling
-
MC1 Motorstyring 1 (avtrekk) +
MC2 Motorstyring 2 (tilluft) +
HMI Kontrollpanel +
LS Stengespjeld, avkast -
LS Stengespjeld, uteluft
(krav og del av leveransen ved vannvarmebatteri)
-
(+)
LSR Stengespjeld, avkast/uteluft (fjærretur) -
M1 Viftemotor 1 +
M2 Viftemotor 2 +
MCCW Isvannsbatteri (Cooling Coil Water), automatikk -
MHCE Elvarmebatteri (Heating Coil Electric), automatikk -
MHCW Vannvarmebatteri (Heating Coil Water), automatikk -
MIO-CO2-DUCT CO2-føler, kanal -
MIO-CO2-ROOM CO2-føler, rom -
MIO-PIR PIR-føler -
MIO-RH-ROOM Fuktighetsføler (RH) -
MIO-TS-DUCT Temperaturføler, avtrekkskanal (ekstern) -
MIO-TS-ROOM Temperaturføler, rom -
MPT-DUCT Trykkføler for konstanttrykkregulering -
MPT1, P1, AFC Luftmengdestyring, avtrekk -
MPT1, P2, AFC Filtervakt, avtrekk -
MPT2, P1, MTPF Luftmengdestyring, tilluft -
MPT2, P2, MTPF Filtervakt, uteluft -
MPT3, P1, DEP Isdetektering -
MVM Motorventil, vannvarmebatteri (HCW) -
MXHP  Modul til styring av ekstern kjøle-varmepumpeenhet 
MXCU  Modul til styring av ekstern kjøleenhet 
SUM ALARM Alarmrelé +
TE11 Temperaturføler, avtrekk - stuss 1,1 +
TE12 Temperaturføler, avkast - stuss 1,2 +
TE21 Temperaturføler, uteluft - stuss 2,1 +
TE22 Temperaturføler, tilluft - stuss 2,2 +
TE-RPT Temperaturføler, returrør fra vannvarmebatteri (HCW) +
TE-SPT Temperaturføler, turrør +
TS-RPT-X Temperaturføler, retur, eksterne rørføringer (HCW) -
TSA 70/80/90 Overopphetingstermostat, hhv. 70, 80 og 90 °C -
Kabeldimensjonering

VEX330H

Det er installatørens ansvar å dimensjonere på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter.

Maksimal kortslutningsstrøm og forankoblet sikring:
Maksimal kortslutningsstrøm (lcu) iht. EN60947.2 er 10 kA
Maksimal forankoblet sikring (VEX) er 13A gG/gL.
Maksimal forankoblet sikring (HE04) er 16 A gG/gL.
Maksimal forankoblet sikring (HE08) er 16 A gG/gL.

Utjevningsforbindelser
Det må etableres utjevningsforbindelser mellom VEX og tilbehør av typen HCE (elvarmebatteri).

Montering av jordfeilbrytere
Hvis det monteres jordfeilbrytere i installasjonen, må disse være en type som overholder følgende krav:

a) FI-bryter type A i henhold til EN 61008 som bryter når det registreres feilstrømmer med DC-innhold (pulserende likestrøm)

b) Utkoblingstiden kan maksimalt være 0,3 sek.

Det kan forekomme en lekkstrøm på opp til 100 mA

Kabelplan - tilbehør

Tilkoblingsboks

Forkortelse Betegnelse
ALARM Alarm relé
BT40-70 Branntermostat, trinnløs innstilling
HMI Kontrollpanel
LS Stengespjeld, avkast
LS Stengespjeld, uteluft (krav og del av leveransen ved vannvarmebatteri)
LSR Stengespjeld, avkast/uteluft (fjærretur)
MCCW Isvannsbatteri (Cooling Coil Water), automatikk
MHCE Elvarmebatteri (Heating Coil Electric), automatikk
MHCW Vannvarmebatteri (Heating Coil Water), automatikk
MIO-CO2 CO2-føler
MIO-PIR PIR-føler
MIO-RH Fuktighetsføler (RH)
MIO-TS Temperaturføler
MPT-DUCT Trykkføler for konstanttrykkregulering
MXHP  Modul til styring av ekstern kjøle-varmepumpeenhet 
MXCU Modul til styring av ekstern kjøleenhet
Røykdetektor Røykdetektor
Kabelplan - batterier

VEX330H

 

Med eksternt ettervarmebatteri - vann (HCW) / isvannsbatteri (CCW)

Størrelse Spenning (V) Strømforbruk (A)
(maks. fasestrøm)
VEX330H1 1 x 230 V + N + PE 3,1
VEX330H2 1 x 230 V + N + PE 5,3

Med eksternt ettervarmebatteri - el (HCE)

Størrelse Spenning (V) Strømforbruk (A)
(maks. fasestrøm)
VEX330H1 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz 3,1
VEX330H2 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz 5,3

 

 
Størrelse Effekt (kW) Spenning (V) Strømforbruk (A)
(maks. fasestrøm)
HE31504BUE 3,9 3 x 400 V + PE ∼ 50 Hz 5,7
HE31508BUE 7,8 3 x 400 V + PE ∼ 50 Hz 11,3
Tekniske data

EXact2

AHUC MAIN BOARD
2 x LS (stengespjeld, avkast/uteluft) Forsyning 24 V DC 
ON/OFF 24 V DC
Maks. strømforbruk 0,3 A
FIRE (branntermostat/røykdetektor) Maks. 4 A brytestrøm
START/STOPP Digital input
ALARM Skifterelé, maks. 8 A @ 30 V DC eller 250 V AC ohmsk last

 

MHCW (automatikk for ettervarmebatteri, vann)
MCCW (automatikk for isvannsbatteri)
MXCU (automatikk for eksternt kjøleaggregat)
Kommunikasjon Modbus RTU RS-485
MVM (motorventil) forsyning 24 V AC
MVM (motorventil) styresignal 0-10 V DC (eller 10 - 0 V)
Relékontakt for sirkulasjonspumpe 250 V, maks. 5 A cos φ 0,97

 

MHCE (automatikk for ettervarmebatteri, el)
Kommunikasjon Modbus RTU RS-485
Antall effekttrinn Opptil 4
Modulerende effekttrinn 1 trinn
Matespenning 3 x 400 V + N + PE

 

For annen automatikk

VEX330H

Frihet til å velge din løsning!

VEX330H tilbys også for annen automatikk. Det gir mulighet for å integrere aggregatet i automatikksystemer fra andre leverandører. Løsningen er optimalisert for rask og enkel integrasjon på stedet.

VEX330H-løsningen uten automatikk er kjennetegnet ved:

 • Luftbehandlingsaggregat med motstrømsveksler
 • Kompakt aggregat
 • Horisontal utførelse
 • Innebygget dobbel bypass med 24 V-motor
 • Frittblåsende B-hjul
 • Filterklasse Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7)
 • EC-motorer klasse IE5
 • EC-motorstyring 0 - 10 V (MC)
 • Luftmengdemålepunkter på viftene (leveres uten slanger)
 • Kabler for MC og bypass-spjeld ført til rekkeklemme

Tilbehør

 • Eksternt vannvarmebatteri (HCW)
 • Eksternt elvarmebatteri (HCE)
 • Eksternt kjøle-/varmebatteri (DX)

 

Overfør alt om produktserien VEX330H EXact2-automatikk til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her