EXact2-automatikk, VEX100CF

Generelt

EXact2-automatikk

Bak den enkle betjeningen ligger den avanserte EXact2-automatikken som sikrer optimal driftsøkonomi. Automatikken tilpasses enkelt den daglige rytmen på bruksstedet, f.eks. skolen, kontoret eller i boligen.

EXact2-automatikkens egenskaper

- Enkel betjening
- 3 brukernivåer, 2 med adgangskode (tekniker og spesialist)
- Flere inneklimanivåer, som bl.a. kan tilpasse ventilasjonen etter det aktuelle behovet vha. et innebygget ukeur
- Se flere utvalgte funksjoner i funksjonsoversikten

Betjening av EXact2-automatikken

EXact2-automatikken kan styres fra betjeningspanelet (Se avsnittet "HMI kontrollpanel" under), BMS eller nettserver over nettverk eller via WAP (Wireless Access Point).

WAP (Wireless Access Point)

WAP er en liten WIFI-ruter som kan festes inne ved automatikken i aggregatet. Dermed kan man få kontakt med nettserveren trådløst via PC, smarttelefon og nettbrett, så man enkelt og greit kan konfiguere aggregatet via mobile plattformer.

HMI-kontrollpanel

EXact2

HMI2-350-TOUCH betjeningspanel

Betjeningspanelet er et berøringspanel som gir adgang til den vanlige, daglige betjeningsflaten.

Teknikere og spesialister kan få tilgang til mer avanserte menyer og parametere via et 4-sifret passord


Betjeningsflate

HMI2-350-Touch

Brukermenyen er det daglige betjeningsgrensesnittet med lett forståelige symboler som forteller om anleggets tilstand og samtidig gir mulighet for å endre temperatur- og ventilasjonsnivået.

Alarmer vises av en klokke i displayet. Her kan man trykke seg videre og få informasjon om den konkrete alarmen.

Behovet for manualer og veiledninger er minimalisert pga. de svært informative hjelpetekstene i gult. Hjelpetekstene finnes i tekniker- og spesialistnivåene.

​Hjelpetekstene finner du under menypunktene i tekniker- og spesialistmenyen


Ikoner i displayet

Grafiske elementer gjør det enda lettere å forstå informasjonen som fremgår av displayet.

menu-ikon-til-HMI2-350Touch

Meny
Trykk for å se meny

   
Temperatur-/ventilasjonsnivå
Temperatur- og ventilasjonsnivåene kan raskt og enkelt endres midlertidig. Settpunkter vises i displayet sammen med lett forståelige symboler.
   
alarm og advarsel Alarm/advarsel
EXact2-automatikken advarer om driftsforstyrrelser ved å vise advarselssymbolet. Ved mer alvorlige forstyrrelser vises alarmklokken i displayet.
   
EXact ekstern stop Ekstern stopp
Hvis ventilasjonsanlegget er stoppet via muligheten for ekstern start/stopp, vil dette symbolet bli vist i displayet.
   
Afisning Avising
Når den innebyggede avisingsfunksjonen er i drift, vil frostsymbolet bli vist i displayet.
   
EXact manuel Manuell drift
EXact2-automatikken har mulighet for manuell drift. Dette symboliseres i displayet med "håndsymbolet".
 
Ugeplan tom Ukeplan
Hvis automatikken er innstilt på drift med aktivert ukeplan, vil "ursymbolet" være vist i displayet.
part of weekplan lewels
 
EXact overstyring Overstyring
Ved settpunktendring av temperatur- og ventilasjonsnivået vil overstyringssymbolet bli vist inntil overstyringen opphører ved neste skift i ukeplanen.
 
BMS BMS
Drift styrt av BMS.
 
AUX AUX
Eksternt styrt drift.
 
EXact sommer vinter Sommertid/vintertid
EXact2-automatikken skifter automatisk mellom sommer- og vintertid. Symbolet viser aktuell innstilling.
 
Fire-exact2-ikon
Fire
Branntermostat(er)/røykdetektor aktivert.
 
Service Service
Servicedisplay tilkoblet.
 
Disconnect-ikon
Kommunikasjon
Manglende kommunikasjon på ekstern BUSS, eller kommunikasjonen mellom VEX og HMI er brutt.
Ekstern kommunikasjon

Nettserver

EXact2-automatikken leveres som standard uten nettserver. Ved tilkjøp av nettserver oppnås følgende muligheter:

 1. En lokal PC kan tilkobles aggregatet for overvåkning og oppsett.
 2. Aggregatet kan kobles til lokalt nettverk (LAN) med tilgang fra PC på samme nett.
 3. Aggregatet kan kobles til Internett med tilgang fra eksterne PCer.

Felles for alle mulighetene er at det ikke stilles andre krav til PC-en enn at den skal ha nettleser. Nettserveren er beskyttet med adgangskode.

Nettserverens brukergrensesnitt er bygd opp på samme logiske måte som menyene i kontrollpanelet. Denne ensartetheten gjør systemet enkelt å bruke. Oversiktsbildet er ferdigkonfigurert og klar for overvåkning av ventilasjonsaggregatet. Nettserveren kan sende e-post ved alarm, logge verdier mv.

Tilkobling til CTS-anlegg

Nettserveren kan som standard kommunisere via Modbus RTU RS485, BACnet MSTP eller BACnet IP. Et CTS-anlegg som bruker en av disse kommunikasjonsformene, kan derfor lett kobles til aggregatet.

webserver illustration

 

Konvertering til andre protokoller

Med nettserveren er det mulig å koble aggregatene til CTS-anlegg med andre protokoller via en konverter (gateway). Konverteren er tilkjøp, og følgende muligheter er tilgjengelige:

1.    MLON - Modul for konvertering til LON
2.    MTCP - Modul for konvertering til Modbus TCP/IP

LON illustration

 

Prøv EXact2-styringen online

EXact2-styringen kan prøves online på et VEX340-aggregat som står hos EXHAUSTO i Langeskov.

Dette aggregatet er plassert frittstående og uten kanaltilkoblinger.

Det er tilgang til styringen via adressen http://exact.exhausto.dk:8340/

For teknikeradgang til anlegget brukes følgende:

Brukernavn: VEX340
Adgangskode: 1111 (4 ettall)

OBS! Bare én bruker kan være logget på om gangen.

Funksjonsoversikt aggregat

VEX100CF

Funksjon / komponent Beskrivelse +Standard
-Tilbehør
Filtervakt - timer Tidsbasert filterovervåkning. Det er mulig å innstille antall driftsdager før filteret skal byttes. +
Filtervakt - trykk (MPTF) Trykkfølere for overvåking av trykkfall over filtre - alarm ved høyere trykkfall enn innstilt verdi og «Early Warnings» +
Bypass Ved modulerende bypass av avtrekksluften reduseres varmegjenvinningen, slik at ønsket tilluftstemperatur kan opprettholdes om våren, sommeren og høsten +
Temperaturfølere
1) I avtrekksstussen for måling/styring av romtemperaturen +
2) I avkaststussen for måling av avkasttemperaturen +
3) I uteluftsstussen for utetemperaturkompensering og nattkjøling +
4) I tilluftsstussen for måling/styring av tilluftstemperaturen +
5) Kanaltemperaturføler -
6) Romtemperaturføler -
Overopphetningssikring Ved fare for overoppheting av motorer og motorkontroller stoppes anlegget - manuell tilbakestilling +
Brannalarm Branntermostater (40/50/70 °C), røykdetektorer og andre brannmelderkontakter kan tilkobles.
Aggregatets funksjon når brannalarmen utløses, kan innstilles
-
Stengespjeld - uteluft
(krav ved varmtvannsbatteri)
Spjeld montert i uteluftskanal - stenger ved anleggsstopp - kan leveres med fjærreturmotor -
(+)
Stengespjeld - avkast Spjeld montert i avkastkanal - stenger ved anleggsstopp - kan leveres med fjærreturmotor -
Temperaturregulering
Regulering av tilluftstemperatur +
Regulering av romtemperatur +
Funksjon / komponent Beskrivelse +Standard
-Tilbehør
Kompenseringsfunksjoner

Utetemperaturkompensering
Luftmengdereduksjon
Utekompensering av luftmengde
Sommerkompensering
CO2-kompensering
Fuktighetskompensering

+
Nattkjøling Anlegget kan innstilles til å starte om natten for å kjøle ned bygningen +
Kontrollpanel Panel for betjening på bruker-, tekniker- og spesialistnivå +
Ukeur For innstilling av ønskede tidspunkter for skift mellom inneklimanivåer +
Nettserver Nettserver med mulighet for styring og overvåkning
Modbus RTU RS485, BACnet MSTP, BACnet IP
-
Busskommunikasjon
(krever nettserver)
Modbus TCP/IP
LONWORKS
-
Kjølegjenvinning Kjølegjenvinning etter behov +
Frostsikring - Tice Temperaturbasert automatisk funksjon for frostsikring av motstrømsveksler +
Frostsikring - trykk (DEP) Trykkbasert automatisk energisparefunksjon for frostsikring av motstrømsveksler
(krever tilbehør: AFC)
+
Konstanttrykkregulering Mulig både på avtrekks- og tilluftssiden -
Bevegelsesføler (PIR) For automatisk regulering av inneklimanivåer -
Luftmengdemåling (AFC) Luftmengden vises i kontrollpanel/nettserver.
AFC er nødvendig ved luftreguleringsmetodene:
2. Konstant luftmengde
3. Konstanttrykkregulert avtrekk med fast innstilt tilluft
4. Konstanttrykkregulert tilluft med fast innstilt avtrekk
5. Konstanttrykkregulert avtrekk med slavestyrt tilluft
6. Konstanttrykkregulert tilluft med slavestyrt avtrekk
+
Inneklimanivåer Urstyrt (komfort, standby, økonomi, av)
Manuell
+
Alarmlogg Visning av de siste 100 alarmene +
Alarmrelé Relé for ekstern alarm (potensialfri) +
Funksjonsoversikt varmebatteri/varmepumpe

EXact2

HCW - Internt varmtvannsbatteri

Funksjon / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere 1) I tilluften for måling/styring av tilluftstemperaturen
2) På returrøret fra varmtvannsbatteriet for å holde varmebatteriet varmt og for å frostsikre dette
3) For frostsikring av eksterne rørføringer for varmtvannsbatteri (tilvalg)
4) Temperaturføler på turrøret til varmtvannsbatteriet
Modulerende motorventil Ventil som regulerer vanntilstrømningen til varmebatteriet trinnløst, avhengig av varmebehovet
Sirkulasjonspumpestyring

1) Styring av sirkulasjonspumpe for varmtvannsbatteriet
2) Varmholdefunksjon (holder varmebatteriet frostfritt)
3) Innebygget styring for mosjonering av sirkulasjonspumpen i perioder uten varmebehov

 

HCE - Internt elvarmebatteri

Funksjon / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere I tilluften for måling/styring av tilluftstemperaturen
Overopphetningssikring

1) TSA80 sitter på kretskortet, utløser ved 80 °C og har manuell tilbakestilling i HMI
2) TSA70 sitter i luftstrømmen, utløser ved 70 °C og har automatisk tilbakestilling
3) TSA90 sitter i luftstrømmen, utløser ved 90 °C og har manuell tilbakestilling i varmebatteri og HMI


MXHP - Modul for styring av ekstern kjøle-varmepumpeunit

Funksjon / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere
I tilluftskanalen for måling av tilluftstemperaturen
Styring

Styring av ekstern kjøle-varmepumpeunit via:

 • start/stopp-signal
 • signal om kjøling eller varme
 • nødvendig regulering 0-10 V (10-0 V)

Funksjonsoversikt kjøling

EXact2

CCW - Eksternt isvannsbatteri

Funksjon / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere
1) I tilluftskanalen for måling av tilluftstemperaturen
2) I turrøret til isvannsbatteriet
Modulerende motorventil Ventil som regulerer vanntilstrømningen til kjølebatteriet trinnløst, avhengig av varmebehovet
Sirkulasjonspumpestyring
1) Styring av sirkulasjonspumpe for vannvarmebatteriet
2) Innebygd styring for mosjonering av sirkulasjonspumpen i perioder uten kjølebehov

MXCU - Modul for styring av ekstern kjøleunit

Funksjon / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere
I tilluftskanalen for måling av tilluftstemperaturen
Styring

Styring av ekstern kjøleunit via:

 • start/stopp-signal
 • nødvendig regulering 0-10 V (10-0 V)


MXHP - Modul for styring av ekstern kjøle-varmepumpeunit

Funksjon / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere
I tilluftskanalen for måling av tilluftstemperaturen
Styring

Styring av ekstern kjøle-varmepumpeunit via:

 • start/stopp-signal
 • signal om kjøling eller varme
 • nødvendig regulering 0-10 V (10-0 V)

Prinsippskisse

VEX100CF

Med HCW og Exact2-automatikk

Prinsippskissen viser komponentene som kan inngå i et VEX100CF luftbehandlingsaggregat.

VEX100CF Prinsippskisse

 

 

Med EXact2 kan HCW enten tilkobles direkte på hovedkretskortet eller via MHCW-modulen som vist her. Hvis avstanden mellom aggregat og HCW er under 10 m, kan tilkoblingen skje direkte på hovedkretskortet.


 

Med HCE- og Exact2-automatikk

VEX100CF HCE Prinsippskisse

Standard- og tilbehørskomponenter

VEX100CF-serien leveres med en rekke komponenter montert i aggregatet eller for montering i kanalsystemet og i oppholdsrommet. I tabellen under er det oppgitt standard- og tilbehørskomponenter for VEX100CF-serien. Tilbehør må bestilles separat.

Forkortelse Betegnelse + = Standard - = Tilbehør
BP1 Spjeld, bypass +
BT40-70 Branntermostat, trinnløs innstilling
-
CCW Isvannsbatteri (Cooling Coil Water) -
CP Sirkulasjonspumpe* -
HCE Elvarmebatteri (Heating Coil Electric)** +
HCW Varmtvannsbatteri (Heating Coil Water)** +
HMI Kontrollpanel +
LS Stengespjeld, avkast -
LS Stengespjeld, uteluft
(krav og del av leveransen ved varmtvannsbatteri)
-
(+)
LSR Stengespjeld, avkast/uteluft (fjærretur) -
M1 Viftemotor 1 +
M2 Viftemotor 2 +
MCCW Isvannsbatteri (Cooling Coil Water), automatikk -
MC1 Motorstyring 1 (avtrekk) +
MC2 Motorstyring 2 (tilluft) +
MIO-CO2-DUCT CO2-føler, kanal -
MIO-CO2-ROOM CO2-føler, rom -
MIO-PIR PIR-føler -
MIO-RH-ROOM Fuktighetsføler (RH) -
MIO-TS-DUCT Temperaturføler, avtrekkskanal (ekstern) -
MIO-TS-ROOM Temperaturføler, rom -
MPT-DUCT Trykkføler for konstanttrykkregulering -
MPT1, P1 AFC Luftmengdestyring, avtrekk +
MPT1, P2 AFC Luftmengdestyring, tilluft +
MPT2, P1 MTPF Filtervakt, avtrekk +
MPT2, P2 MPTF Filtervakt, uteluft +
MPT3, P1 DEP Isdetektering +
MVM Motorventil, varmtvannsbatteri (HCW) -
MXHP  Modul til styring av ekstern kjøle-varmepumpeenhet 
MXCU  Modul til styring av ekstern kjøleenhet 
SUM ALARM Alarmrelé +
TE1,1 Temperaturføler, avtrekk - stuss 1,1 +
TE1,2 Temperaturføler, avkast - stuss 1,2 +
TE2,1 Temperaturføler, uteluft - stuss 2,1 +
TE2,2 Temperaturføler, tilluft - stuss 2,2 +
TE-RPT Temperaturføler, returrør fra varmtvannsbatteri (HCW) -
TE-SPT Temperaturføler, turrør -
TS-RPT-X Temperaturføler, retur, eksterne rørføringer (HCW) -
TSA 70/80/90 Overopphetningstermostat, hhv. 70, 80 og 90 °C -
* Ikke EXHAUSTO-leveranse.
** Det er kun mulig å velge HCW eller HCE - ikke begge samtidig.
Kabeldimensjonering

VEX100CF

Det er installatørens ansvar å dimensjonere på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter. I varmegjenvinningsaggregatet VEX er det innebygget skillebryter og automatsikringer som beskytter aggregatet internt mot overbelastning og kortslutning.

Maksimal kortslutningsstrøm (Icu) iht. EN 60947.2 er 10 kA.
Maksimal forankoblet sikring er 63 A og gG/gL unntatt VEX170CF med HCE, der maksimal forankoblet sikring er 100 A gG/gL.

Tilbehør av typen CCW og XCU kan tilkobles i elskapet for VEX-serien og trenger ikke separat strømkabel. Klemmene (U1, N) kan kun brukes til tilbehøret som er nevnt over, og kan maksimalt belastes med 2 A. Det kan maksimalt tilkobles 1 stk. CCW/XCU (kjøl). EXact2-styringen sikrer at ettervarme og kjøl ikke kan være i drift samtidig.

Maks. fasestrøm er dimensjonerende strøm for valg av kabel. Dersom maks. nullstrøm overstiger maks. fasestrøm, brukes denne for dimensjonering av kabel.

Montering av jordfeilbrytere
Hvis det monteres jordfeilbrytere i installasjonen, må disse være en type som overholder følgende krav:

VEX140CF/VEX150CF/VEX160CF
PFI-bryter type A i henhold til EN 61008 som bryter når det registreres jordfeil med DC-innhold (pulserende likestrøm).

VEX170CF
PFI-bryter type B i henhold til EN 61008, som bryter når det registreres jordfeil med DC-innhold (pulserende likestrøm) og krypstrømmer.

Utkoblingstiden må maksimalt være 0,3 sek.
Det kan forventes lekkasjestrøm på inntil 100 mA.

 

Automatsikringer innebygget i VEX100CF-serien med varmtvannsbatteri (HCW)

  VEX140CF VEX150CF VEX160CF VEX170CF
Spenning (V) 1x230V+N+PE 3x400V+N+PE
Sikring for automatikk
(1x230 V) 2-polet
C-10A C-10A C-10A C-10A

Sikring for MC1
(1x230 V) 2-polet

C-10A C-10A C-20A  
Sikring for MC2
(1x230 V) 2-polet
C-10A C-10A C-20A  
Felles sikring for MC1 og
MC2 (3x400 V) 3-polet
    C-20A
Antall sikringer i alt 3 3 3 2

 

 

Automatsikringer innebygget i VEX100CF-serien med elvarmebatteri (HCE)

  VEX140CF VEX150CF
7,2 kW 14,4 kW 12 kW 18 kW
Sikring for automatikk
(1x230 V) 2-polet
C-10A C-10A C-10A C-10A
Sikring for MC1
(1x230 V) 2-polet
C-10A C-10A C-10A C-10A
Sikring for MC2
(1x230 V) 2-polet
C-10A C-10A C-10A C-10A
Sikring (1) for HCE
(3x400 V) 3-polet
C-16A C-32A C-32A C-32A
Sikring (2) for HCE
(3x400 V) 3-polet
      C-16A
Antall sikringer i alt 4 4 4 5

 

VEX160CF VEX170CF
14,4 kW 21,6 kW 28,8 kW 31,2 kW 46,8 kW
Sikring for automatikk
(1x230 V) 2-polet
C-10A C-10A C-10A C-10A C-10A
Sikring for MC1
(1x230 V) 2-polet
C-20A C-20A C-20A
Sikring for MC2
(1x230 V) 2-polet
C-20A C-20A C-20A
Felles sikring for MC1 og
MC2 (3x400 V) 3-polet
      C-20A C-20A
Sikring (1) for HCE
(3x400 V) 3-polet
C-32A C-32A C-32A C-32A C-32A
Sikring (2) for HCE
(3x400 V) 3-polet
C-16A C-32A C-32A C-32A
Sikring (3) for HCE
(3x400 V) 3-polet
        C-32A
Antall sikringer i alt 4 5 5 4 5
Kabelplan - tilbehør

VEX100/VEX100CF

VEX100/VEX100CF med HCE elvarmebatteri

 

VEX100/VEX100CF med HCW varmtvannsbatteri

 

 

Forkortelse Betegnelse
ALARM Alarmrelé
BT40-70 Branntermostat, trinnløs innstilling
HMI Kontrollpanel
LS Stengespjeld, avkast
LS Stengespjeld, uteluft (krav og del av leveransen ved varmtvannsbatteri)
LSR Stengespjeld, avkast/uteluft (fjærretur)
MCCW Isvannsbatteri (Cooling Coil Water), automatikk
MIO-CO2 CO2-føler
MIO-PIR PIR-føler
MIO-RH Fuktighetsføler (RH)
MIO-TS Temperaturføler
MPT-DUCT Trykkføler for konstanttrykkregulering
MXHP  Modul til styring av ekstern kjøle-varmepumpeenhet 
MXCU Modul til styring av ekstern kjøleenhet
Røykdetektor Røykdetektor
Kabelplan - batterier

VEX100CF

Med internt ettervarmebatteri - vann (HCW) / isvannsbatteri (CCW)

VEX100CF HCW cable plan

 

Størrelse Spenning (V) Strømforbruk (A)
(maks. fasestrøm)
Dimensjonerende strømforbruk (A)
(maks. nullstrøm)
VEX140CF 1 x 230 V + N + PE ~ 50Hz 12,5
VEX150CF 3 x 400 V+N+PE ~ 50Hz 8,7 15
VEX160CF 3 x 400V + N + PE ~ 50Hz 15,5 23,5
VEX170CF 3 x 400V + N + PE ~ 50Hz 17,5  

 

Med internt ettervarmebatteri - el (HCE)

VEX100CF HCE cable plan

 

VEX-størrelse Effekt HCE
(kW)
Spenning
(V)
Strømforbruk (A)
(maks. fasestrøm)
VEX140CF 7,2 3 x 400 V+N+PE 15,5
14,4 3 x 400 V+N+PE 26
VEX150CF 12 3 x 400 V+N+PE 26
18 3 x 400 V+N+PE 34,7
VEX160CF 14,4 3 x 400 V+N+PE 36,5
21,6 3 x 400 V+N+PE 46,7
28,8 3 x 400 V+N+PE 57
VEX170CF 31,2 3 x 400 V+N+PE 62,5
46,8 3 x 400 V+N+PE 85

 

 

Tekniske data

EXact2

AHUC MAIN BOARD
2 x LS (stengespjeld, avkast/uteluft) Forsyning 24 V DC 
ON/OFF 24 V DC
Maks. strømforbruk 0,3 A
FIRE (branntermostat/røykdetektor) Maks. 4 A brytestrøm
START/STOPP Digital input
ALARM Skifterelé, maks. 8 A @ 30 V DC eller 250 V AC ohmsk last

 

MHCW (automatikk for ettervarmebatteri, vann)
MCCW (automatikk for isvannsbatteri)
MXCU (automatikk for eksternt kjøleaggregat)
Kommunikasjon Modbus RTU RS-485
MVM (motorventil) forsyning 24 V AC
MVM (motorventil) styresignal 0-10 V DC (eller 10 - 0 V)
Relékontakt for sirkulasjonspumpe 250 V, maks. 5 A cos φ 0,97

 

MHCE (automatikk for ettervarmebatteri, el)
Kommunikasjon Modbus RTU RS-485
Antall effekttrinn Opptil 4
Modulerende effekttrinn 1 trinn
Matespenning 3 x 400 V + N + PE

 

For annen automatikk

VEX100CF

VEX100CF-X Prinsippskisse

Frihet til å velge din løsning!

VEX100CF tilbys også for annen automatikk. Det gir mulighet for å integrere aggregatet i automatikksystemer fra andre leverandører. Løsningen er optimalisert for rask og enkel integrasjon på stedet.

VEX100CF-løsningen uten automatikk er kjennetegnet ved:

 • Luftbehandlingsaggregat med motstrømsveksler
 • Kompakt aggregat
 • Innebygget bypass med 24 V motor (BP1)
 • Frittblåsende B-hjul - EXstream
 • Filterklasse Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7)
 • Innebygget dobbel bypass med 24 V motor
 • EC-motorer klasse IE5
 • EC-motorstyring 0 - 10 V (MC)
 • Luftmengdemålepunkter på viftene er ført til utsiden av kabinettet (qv)
 • Målepunkter for filtertrykk er ført til utsiden av kabinettet (PSD)
 • Kabler for MC og bypass-spjeld er ført til rekkeklemme

Tilbehør

 • Eksternt isvannsbatteri (CCW)
 • Stengespjeld (LS)
 • Eksternt kjøle-/varmebatteri (DX)

Overfør alt om produktserien EXact2-automatikk, VEX100CF til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her