VEX300T Topaggregat

Se produktpresentasjon her

Generelt

VEX300T

VEX300T er en serie kompaktaggregater hvor alle kanaler går ut fra toppen av aggregatet. Tilkoblingen for vann til kjøle-/varmebatteri er dessuten plassert på aggregatets overside på samme måte som kondensavløpet kobles på aggregatets forside. VEX300T kan derfor plasseres ett på annet teknisk utstyr fordi det ikke er nødvendig å ha tilgang på gavlene i forbindelse med service.

Serien består av 5 størrelser og kan velges med EXcon-automatikk eller forberedt for annen automatikk.

VEX300T er konstruert med innebygd varme- eller kjøle-varmebatteri, noe som reduserer installasjonskostnadene. Det er dessuten mulig å velge forfiltrering på tilluften.

Konstruksjonen er optimert i forhold til kompakt design, temperaturvirkningsgrad, luftmengde og energiforbruk. Til tross for de kompakte målene er det enkelt å utføre service på aggregatet med filterskift, rengjøring mm.

VEX300T skal plaseres innendørs, og kan brukes til alle formål hvor den spesielle toppkonstruksjon vil være fordelaktig med tanke på installasjonen. 

Driftsvilkår

EXHAUSTOs VEX-aggregater er generelt konstruere for bruk i komfortventilasjon – dvs. for bruk under normale driftsvilkår.

Ved behov for ventilasjonsløsninger i lokaler med høy luftfuktighet f.eks. på grunn av befuktning, anbefaler vi at det foretas en kontrolberegning i et av våre beregningsprogrammer. Hvis beregningen viser at det er risiko for dannelse av kondens etter varmeveksleren, må det vurderes om driftsvilkårene kan endres, eller om det må foretas tilpasninger av aggregatet slik at kondensvannet kan ledes bort. 

Kontakt EXHAUSTO for råd.

Unik frostsikring

VEX300T Bypass-avising

VEX300T er konstruert med bypass-avising. Det vil si at uteluften i større eller mindre grad ledes utenom varmeveksleren og direkte hen til ettervarmebatteriet når det er risiko for tilising. Dette stiller større krav til ytelsen på ettervarmebatteriet. Til gjengjeld unngås et fordyrende forvarmebatteri. Tegningen under viser et eksempel på en avisingssituasjon, hvor 20 % av uteluften ledes gjennom bypassspjeld.

VEX300T De-icing no

Ettervarmebatteri og avisningsfunksjon:
Avisningssituasjonen vises over, her inngår et ettervarmebatteri. Den er helt nødvendig for at avisningsfunksjonen skal fungere korrekt. Uten ettervarmebatteri vil aviningsprosessen medføre at temperatur på tilluft faller, og når temperatur faller langt nok ned vil VEX-aggregatet stoppe på grunn av is i veksler.

Varmeveksleren kan frostsikres på to måter – enten temperaturstyrt eller trykkstyrt. Selve avisingen kan skje på flere måter avhengig av om det er installert ettervarmebatteri eller ikke. Ettervarmebatteri anbefales alltid for å opprettholde kontinuerlig ventilasjon.

Hvilken metode skal du velge?

Frostsikringsmetode Avisingen starter når Anbefales til bruk i
Temperaturstyrt
Standard på VEX310T-330T
Temperaturen er under innstilt verdi
f.eks. tice < 0 °C
Boliger, garderober og lokaler med varierende fuktighetsinnhold om vinteren
Trykkstyrt
Standard på VEX340T-350T
Trykket over veksleren overstiger innstilt verdi, f.eks. 45 % Kontorer, skoler, SFOer og lokaler med lavt fuktighetsinnhold om vinteren
 

Temperaturstyrt frostsikring (Tice)

Temperaturstyrt frostsikring er standard i automatikken. Det er en billig og i noen situasjoner tilstrekkelig frostsikring.

Temperaturføleren sitter inne i varmeveksleren og starter avisingsforløpet når en gitt temperatur er nådd. Denne temperaturen er innstilt på 0 °C fra fabrikken, men kan endres i automatikken.

Temperaturstyrt frostsikring starter avising uansett om det er is i veksleren eller ikke.

 

Trykkstyrt frostsikring (krever tilbehør AFC (luftmengdemåling) og DEP (Frostsikring - trykk))

Automatikken kjenner den aktuelle luftmengden og derfor også trykktapet gjennom veksleren. Hvis det bygger seg opp is i varmeveksleren, vil trykktapet over veksleren øke, og når det overstiger en gitt verdi, går avisingen i gang.

Fordelen med trykkstyrt frostsikring er at det kun foretas avising når det rent faktisk er is i veksleren, uansett om det er frostvær eller ikke.

Kapasitetskurver

Kapasitet

Under kan du se hvilke kapasitetsområder de enkelte VEX-størrelsene dekker. For beregning av egentlige kapasitetsdata henviser vi til våre produktvalgprogrammer

kapasitetsområder-VEX300T


Lydnivå

VEX300T, svært lydsvake aggregater

VEX-aggregatene i VEX300T-serien er svært lydsvake med et markant lavere lydnivå enn tilsvarende produkter på markedet.

For eksakte lyddata viser vi til våre beregningsprogrammer.

Konstruksjon

VEX300T

Det kompakte aggregatet er konstruert i henhold til den tyske hygienenormen VDI 6022. Det sikrer et aggregat hvor det er enkelt å komme til for service, og der det ikke dannes muggsopp eller andre bakterier i materialene som er brukt, og som kan forringe luftens kvalitet. Du kan lese mer under avsnittet sertifikater lengre nede på siden.      

Kabinetter

 
 
 

Kabinettene er laget i Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO 12944-2 og isolert med 50 mm mineralull. Det sikrer svært lavt lydnivå til omgivelsene/oppstillingsrommet.

Panelkonstruksjonen reduserer muligheten for at det dannes kuldebroer i aggregatet.

  

Motorseksjoner

 
 

VEX320330 ventilatorsektion

Motorseksjonene er montert i vibrasjonsdempere. Det gir mindre støy og vibrasjoner i kanalene og gjør at det ikke er nødvendig å montere mansjetter mellom aggregat og kanalsystem.

Motorene er type EC med meget høy virkningsgrad som lever opp til EcoDesign direktivets krav.

 

 


Viftehjul

 
 

VEX300T er utstyrt med et optimalisert sentrifugalviftehjul med bakoverbøyde skovler. 

Hjulet er laget av kompositt, og dets utforming gir god ytelse ved et lavt energiforbruk.Ettervarmebatteri/-kjøle-varmebatteri

 VEX100 varmeflade

VEX300T-serien leveres med integrert ettervarmebatteri eller kjøle-varmebatteri.

HE: El-varmebatteri
HW: Vannvarmebatteri
CW: Kjøle-varmebatteri (mulighet for kjøl om sommeren og varme om vinteren)
DX: Kjøle-varmebatteri (mulighet for kjøl om sommeren og varme om vinteren)

Se mer om kjøle-/varmebatterier under tekniske data for de ulike størrelsene.


 

AHUC - Mainbord 

 

EXcon AHUC mainboard

Den lett tilgjengelige koblingsboksen med innebygget skillebryter sikrer enkel tilgang for tilkobling og justering. Les mer i veiledningen: Guide for elektrisk installasjon av VEX300T.

Panelfilter  

Panelfiltrene er lette å skifte ut og kan bestilles som filterklasse PM1 80% (F9), ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M5) og Coarse 65% (G4) iht. EN 779.

 

Forfiltrering  

VEX300T prefilter place

Forfiltrering på tilluft-siden
Det er mulig å sette inn et filter  (48 mm dybde) foran standardfilteret på tilluftsiden. Ved å sette inn et grovere filter foran et finere filter reduseres tilsmussingen av det fine filteret. Avhengig av uteluften og ønsket tilluftkvalitet kan det være en fordel/mulighet.

Filtrene til forfiltrering finnes i klassene: ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M5) og Coarse 65% (G4).

Trykktap med videre kan beregnes i produktvalgsprogrammet EXselect.

 
Energi

VEX300T Energiriktig ventilasjon

Ved konstruksjonen av aggregatet har vi gjort oss store anstrengelser for å sikre at luftstrømmen gjennom aggregatene skjer så smidig som mulig, slik at trykktapet blir så lavt som mulig.


Motstrømsveksler

 
 
 

I VEX300T er motstrømsveksleren laget i aluminium. Den er konstruert slik at forholdet mellom varmegjenvinning og trykktap er fordelt optimalt.
Det vil si at det oppnås svært høy temperaturvirkningsgrad kombinert med lavt energiforbruk.

- Virkningsgrad uten kondensering: 80 - 85 %
- Virkningsgrad med kondensering: opp til 94 %EC-motorer


 
 
VEX320330 ventilatorsektion Kombinasjonen av moderne EC-motorer og et optimalisert sentrifugalhjul gir både svært lavt energiforbruk og høyere ytelse på samme tid.
 

Energimerke

 
 
energilabel
Med våre beregningsprogrammer er det mulig å få et energimerke som viser aggregatets energiklasse under forutsetning av definerte driftsforhold.

Sertifikater

VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300

EXHAUSTO legger stor vekt på å kunne oppgi korrekte data. Derfor bruker vi en tredje part til å måle og kontrollere dataene vi oppgir.

Eurovent-sertifikat

Alle data vi oppgir for VEX100 / VEX100CF / VEX200 / VEX300-modellene, er målte verdier.

Aggregatene har vært underkastet et stort testprogram i vår utviklingsavdeling, og alle data for kapasitet, virkningsgrad og lyd er fremkommet gjennom tester i reelle driftssituasjoner.

  EXHAUSTOs VEX-aggregater er konstruert og framstilt, slik at de tilfredsstiller en rekke viktige normer og standarder (iht. EN1886 og EN13053)
Aggregatets stivhet :
D2(M)
Tetthet ved -400 Pa :
L1 (M)
Tetthet ved +700 Pa :
L1 (M)
  Filter-bypass-lekkasje :
F9
  Isoleringsklasse : 
T2 (M), U1≤1,0
   Kuldebroklasse  :
TB3

Det betyr at en tredje part kontrollerer at dataene som fremkommer via beregningsprogrammet vårt, stemmer med de faktiske ytelsene aggregatet leverer. Det kontrolleres ved at Eurovent velger ut et tilfeldig aggregat for test hos Eurovent. Når det bekreftes at testresultatene stemmer med dataene vi oppgir, kan vi beholde sertifikatet. Det er kundens garanti for at våre data er valide.


VDI 6022 - Tysk hygienenorm

EXHAUSTO har valgt å konstruere aggregatene i henhold til den tyske hygienenormen VDI 6022.

VDI krever
At aggregatet skal være designet slik at det er lett å gjøre rent. Det må ikke være områder som det ikke er mulig å rengjøre, og alle hulrom som man ikke kan komme til, må forsegles. Alle grater på platene skal fjernes, slik at kantene ikke er skarpe, og alle hjørner skal rundes, slik at ingen kommer til skade under rengjøring.
VDI logo  Dessuten må dryppannen ha fall mot avløpet, slik at det ikke står vann i aggregatet. Det er viktig at kondensvannavløpet tilkobles avløpssystemet via en vannlås.

Ikke-metalliske materialer som pakninger, filtre mv. skal være testet for at de ikke fremmer vekst av soppsporer og bakterier.

Aggregater som er konstruert etter VDI 6022, er både mer hygieniske og lettere å foreta service på.


Databasen for byggevarer

VEX100CF, VEX200 og VEX300 er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes i Svanemerket bygning. 

Ecodesign

Ecodesign - EU-krav om dokumentasjon, energiforbruk og merking av ventilasjonsanlegg.

 

Generell informasjon

Vi har satt sammen et utdrag av retningslinjene for Ecodesign, les mer om Ecodesign under Institute.

ECO-design-logo

Ecodesign-data

Du finner en lenke til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Last ned, hvor vi har plassert Ecodesign-data under EU-/ECO-erklæringer.

Merk:

Vi gjør oppmerksom på at de verdiene som er oppført i erklæringene er beregnet i et spesifikt driftspunkt.

Ønskes et annet driftspunkt henviser vi til våre beregningsprogrammer - her kan du se om det ønskede aggregatet overholder kravene i ditt driftspunkt og finne de tilhørende Ecodesign-dataene.


SPLIT-versjon

VEX300T kan bestilles som split

I noen prosjekter kan plassforholdene gjøre inntransport av aggregatet vanskelig eller umulig. VEX300T kan derfor bestilles som SPLIT. Det betyr at aggregatet bygges og testes fra fabrikk som vanlig - bare uten fuging. Aggregatet kan derfor enkelt demonteres på installasjonsstedet, bæres inn i sine enkelte dele, monteres, fuges og idriftsettes.

I tabellen under ses målene på den største enkeltdelen (motstrømsveksleren) og den største kabinettdelen, slik at enkelt kan vurderes om plassforholdene er tilstrekkelige til inntransport.

Del Mål VEX310T VEX320T VEX330T VEX340T VEX350T
Motstrømsveksler Høyde [mm] 312 312 394 674 957
Lengde [mm] 537 537 619 899 1182
Dybde [mm] 300 2 x 300 2 x 325 2 x 310 2 x 355
Vekt [kg]
 7,2 2 x 7,2 2 x 19,2 2 x 19,8 2 x 35
Største kabinettdel Lengde [mm] 1140 1140 1500 1900 1750
Bredde [mm]
1200 1200 830 825 1200
Motorseksjon Vekt [kg] 2 x 4,1 2 x 6,4 2 x 9,2 2 x 9,5 2 x 20

 


VEX300T i SPLIT-utførelse


Tilbehør

VEX300T

Vi tilbyr et bredt tilbehørsporgram til VEX300T


Stengespjeld - LS 

LS runde kanaler 150 100 Det kan bestilles stengespjeld med eller uten fjærretur for innendørs eller utendørs montering.

 


 

Sokkel

VEX330H sokkel Det kan bestilles en montasjesokkel med føtter.


 Vannlås

EXHAUSTO tilbyr også vannlås for aggregatets kondensvannavløp med dimensjon DN32.

SIPHONUP (undertrykk) for tilkobling til kondensvannavløpet fra aggregatet.
SIPHONOP (overtrykk) for tilkobling til ev. kjølebatteri i tilluftskanalen.

SIPHONHE02 varmetråd kan kjøpes for å holde vannlås og vannrør frostfritt. Det er montert en termostat som sikrer lavt strømforbruk.


Inspeksjonsvinduer

VEX300T med inspektionsruder

VEX340T-350T fås med inspeksjonsvinduer som er påkrevd ved VDI6022.


Ved drift med HE-batteri:

Krav om AFC - luftmengdestyring

MPT

Luftmengdemåling AFC 
VEX310T-320T-330T: Tilbehør, må kjøpes til
VEX340T-350T: Standard

 

 


For annen automatikk

VEX300T

Frihet til å velge din løsning!

VEX300T tilbys også for annen automatikk. Det gir mulighet for å integrere aggregatet i automatikksystemer fra andre leverandører. Løsningen er optimalisert for rask og enkel integrasjon på stedet.

Prinsippskisse

 

VEX300T FAA simplified diagram

VEX300T-løsningen uten automatikk er kjennetegnet ved:

  • Luftbehandlingsaggregat med motstrømsveksler
  • Kompakt aggregat
  • Innebygget bypass med 24 V motor (BP1)
  • Frittblåsende B-hjul
  • Filterklasse ePM1 80% (F9), ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M5) eller Coarse 65% (G4).
  • EC-motorer klasse IE4
  • EC-motorstyring 0 - 10 V (MC)
  • Luftmengdemålepunkter på viftene er ført til koblingsboks
  • Målepunkter for filtertrykk er ført til koblingsboks
  • Kabler for MC og bypass-spjeld er ført til rekkeklemme

 

Overfør alt om produktserien VEX300T Topaggregat til pdf:

VEX300T er et kompakt VEX-aggregat hvor alle luftveier ledes inn/ut av toppen på aggregatet. Et toppaggregat er en plassbesparende løsning, dels fordi alle kanaler kobles til på toppen av aggregatet, dels fordi den er konstruert med innebygde varme- eller kjøle-varmebatterier.

VEX300T leveres i 5 størrelser - opp til en luftmengde på 4 100 m³/h.

Hent flyer om VEX300T her og tekniske data om VEX300T nedenfor.

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Teaser ecodesign

Ecodesign-
direktivet

EXHAUSTOs VEX-aggregater og ventilatorer lever opp til Ecodesigndirektivet, les mer her

Les mer om Ecodesign her.