EXact-automatikk, VEX200

Generelt

EXact2-automatikk

Bak den enkle betjeningen ligger den avanserte EXact2-automatikken som sikrer optimal driftsøkonomi. Automatikken tilpasses enkelt den daglige rytmen på bruksstedet, f.eks. skolen, kontoret eller i boligen.

EXact2-automatikkens egenskaper

- Enkel betjening
- 3 brukernivåer, 2 med adgangskode (tekniker og spesialist)
- Flere inneklimanivåer, som bl.a. kan tilpasse ventilasjonen etter det aktuelle behovet vha. et innebygget ukeur
- Se flere utvalgte funksjoner i funksjonsoversikten

Betjening av EXact2-automatikken

EXact2-automatikken kan styres fra betjeningspanelet (Se avsnittet "HMI kontrollpanel" under), BMS eller nettserver over nettverk eller via WAP (Wireless Access Point).

WAP (Wireless Access Point)

WAP er en liten WIFI-ruter som kan festes inne ved automatikken i aggregatet. Dermed kan man få kontakt med nettserveren trådløst via PC, smarttelefon og nettbrett, så man enkelt og greit kan konfiguere aggregatet via mobile plattformer.

HMI-kontrollpanel

EXact2

HMI2-350-TOUCH betjeningspanel

Betjeningspanelet er et berøringspanel som gir adgang til den vanlige, daglige betjeningsflaten.

Teknikere og spesialister kan få tilgang til mer avanserte menyer og parametere via et 4-sifret passord


Betjeningsflate

HMI2-350-Touch

Brukermenyen er det daglige betjeningsgrensesnittet med lett forståelige symboler som forteller om anleggets tilstand og samtidig gir mulighet for å endre temperatur- og ventilasjonsnivået.

Alarmer vises av en klokke i displayet. Her kan man trykke seg videre og få informasjon om den konkrete alarmen.

Behovet for manualer og veiledninger er minimalisert pga. de svært informative hjelpetekstene i gult. Hjelpetekstene finnes i tekniker- og spesialistnivåene.

​Hjelpetekstene finner du under menypunktene i tekniker- og spesialistmenyen


Ikoner i displayet

Grafiske elementer gjør det enda lettere å forstå informasjonen som fremgår av displayet.

menu-ikon-til-HMI2-350Touch

Meny
Trykk for å se meny

   
Temperatur-/ventilasjonsnivå
Temperatur- og ventilasjonsnivåene kan raskt og enkelt endres midlertidig. Settpunkter vises i displayet sammen med lett forståelige symboler.
   
alarm og advarsel Alarm/advarsel
EXact2-automatikken advarer om driftsforstyrrelser ved å vise advarselssymbolet. Ved mer alvorlige forstyrrelser vises alarmklokken i displayet.
   
EXact ekstern stop Ekstern stopp
Hvis ventilasjonsanlegget er stoppet via muligheten for ekstern start/stopp, vil dette symbolet bli vist i displayet.
   
EXact manuel Manuell drift
EXact2-automatikken har mulighet for manuell drift. Dette symboliseres i displayet med "håndsymbolet".
 
Ugeplan tom Ukeplan
Hvis automatikken er innstilt på drift med aktivert ukeplan, vil "ursymbolet" være vist i displayet.
part of weekplan lewels
 
EXact overstyring Overstyring
Ved settpunktendring av temperatur- og ventilasjonsnivået vil overstyringssymbolet bli vist inntil overstyringen opphører ved neste skift i ukeplanen.
 
BMS BMS
Drift styrt av BMS.
 
AUX AUX
Eksternt styrt drift.
 
EXact sommer vinter Sommertid/vintertid
EXact2-automatikken skifter automatisk mellom sommer- og vintertid. Symbolet viser aktuell innstilling.
 
Fire-exact2-ikon
Fire
Branntermostat(er)/røykdetektor aktivert.
 
Service Service
Servicedisplay tilkoblet.
 
Disconnect-ikon
Kommunikasjon
Manglende kommunikasjon på ekstern BUSS, eller kommunikasjonen mellom VEX og HMI er brutt.
Ekstern kommunikasjon

Nettserver

EXact2-automatikken leveres som standard uten nettserver. Ved tilkjøp av nettserver oppnås følgende muligheter:

 1. En lokal PC kan tilkobles aggregatet for overvåkning og oppsett.
 2. Aggregatet kan kobles til lokalt nettverk (LAN) med tilgang fra PC på samme nett.
 3. Aggregatet kan kobles til Internett med tilgang fra eksterne PCer.

Felles for alle mulighetene er at det ikke stilles andre krav til PC-en enn at den skal ha nettleser. Nettserveren er beskyttet med adgangskode.

Nettserverens brukergrensesnitt er bygd opp på samme logiske måte som menyene i kontrollpanelet. Denne ensartetheten gjør systemet enkelt å bruke. Oversiktsbildet er ferdigkonfigurert og klar for overvåkning av ventilasjonsaggregatet. Nettserveren kan sende e-post ved alarm, logge verdier mv.

Tilkobling til CTS-anlegg

Nettserveren kan som standard kommunisere via Modbus RTU RS485, BACnet MSTP eller BACnet IP. Et CTS-anlegg som bruker en av disse kommunikasjonsformene, kan derfor lett kobles til aggregatet.

webserver illustration

 

Konvertering til andre protokoller

Med nettserveren er det mulig å koble aggregatene til CTS-anlegg med andre protokoller via en konverter (gateway). Konverteren er tilkjøp, og følgende muligheter er tilgjengelige:

1.    MLON - Modul for konvertering til LON
2.    MTCP - Modul for konvertering til Modbus TCP/IP

LON illustration

 

Prøv EXact2-styringen online

EXact2-styringen kan prøves online på et VEX340-aggregat som står hos EXHAUSTO i Langeskov.

Dette aggregatet er plassert frittstående og uten kanaltilkoblinger.

Det er tilgang til styringen via adressen http://exact.exhausto.dk:8340/

For teknikeradgang til anlegget brukes følgende:

Brukernavn: VEX340
Adgangskode: 1111 (4 ettall)

OBS! Bare én bruker kan være logget på om gangen.

Funksjonsoversikt aggregat

VEX200

Funksjon / komponent Beskrivelse +Standard
-Tilbehør
Filtervakt Trykkfølere for overvåkning av trykkfall over filtre - alarm ved høyere trykkfall enn innstilt verdi og "Early Warnings" +
Justering av rotoromdreining Rotorens omdreiningshastighet reguleres modulerende i forhold til ønsket tillufttemperatur, slik at tilluftstemperaturen opprettholdes i løpet av våren, sommeren og høsten, når det ikke er behov for full varmegjenvinning. +
Temperaturfølere
1) I avtrekksstussen for måling/styring av romtemperaturen +
2) I avkaststussen for måling av avkasttemperaturen +
3) I uteluftsstussen for utetemperaturkompensering og nattkjøling +
4) I tilluftsstussen for måling/styring av tilluftstemperaturen +
5) Kanaltemperaturføler -
6) Romtemperaturføler -
Overopphetningssikring Ved fare for overopphetning av motorer og motorkontroller stoppes anlegget - manuell tilbakestilling +
Brannalarm Branntermostater (40/50/70 °C), røykdetektorer og andre brannmelderkontakter kan tilkobles.
Aggregatets funksjon når brannalarmen utløses, kan innstilles
-
Stengespjeld - uteluft
(krav ved varmtvannsbatteri)
Spjeld montert i uteluftskanal - stenger ved anleggsstopp - kan leveres med fjærreturmotor -
(+)
Stengespjeld - avkast Spjeld montert i avkastkanal - stenger ved anleggsstopp - kan leveres med fjærreturmotor -
Temperaturregulering
Regulering av tilluftstemperatur +
Regulering av romtemperatur +

 

 

Funksjon / komponent Beskrivelse +Standard
-Tilbehør
Kompenseringsfunksjoner
Utetemperaturkompensering +
Luftmengdereduksjon +
Utekompensering av luftmengde +
Sommerkompensering +
CO2-kompensering -
Fuktighetskompensering -
Nattkjøling Anlegget kan innstilles til å starte om natten for å kjøle ned bygningen +
Kontrollpanel Panel for betjening på bruker-, tekniker- og spesialistnivå +
Ukeur For innstilling av ønskede tidspunkter for skift mellom inneklimanivåer +
 Nettserver
 Nettserver med mulighet for styring og overvåkning, Modbus RTU RS485, BACnet MSTP, BACnet IP

Busskommunikasjon
(krever nettserver)
Modbus TCP/IP -
LONWORKS -
Kjølegjenvinning Kjølegjenvinning etter behov +
Konstanttrykkregulering Mulig både på avtrekks- og tilluftssiden -
Bevegelsesføler (PIR) For automatisk regulering av inneklimanivåer -
Luftmengdemåling Luftmengden vises i kontrollpanelet +
Inneklimanivåer
Urstyrt (komfort, standby, økonomi, av) +
Manuelt +
Trimspjeld for
renblåsning
Manuelt trimspjeld
(TB240/250/260/270/280)
-
Alarmlogg Visning av de siste 100 alarmene +
Timetellere Tilluftsmotor og avtrekksmotor +
Alarmrelé Relé for ekstern alarm (potensialfri) +
Funksjonsoversikt varmebatteri/varmepumpe

EXact2

HCW - eksternt vannvarmebatteri

Funksjon / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere 1) I tilluftskanalen for måling/styring av tilluftstemperaturen
2) På returrøret fra vannvarmebatteriet for å holde varmebatteriet varmt og for å frostsikre dette
3) For frostsikring av eksterne rørføringer for vannvarmebatteri (tilkjøp)
4) Temperaturføler på turrøret til vannvarmebatteriet
Modulerende motorventil Ventil som regulerer vanntilstrømningen til varmebatteriet trinnløst, avhengig av varmebehovet
Sirkulasjonspumpestyring

1) Styring av sirkulasjonspumpe for vannvarmebatteriet
2) Varmholdefunksjon (holder varmebatteriet frostfritt)
3) Innebygget styring for mosjonering av sirkulasjonspumpen i perioder uten varmebehov

 

HCE - eksternt elvarmebatteri

Funksjon / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere  I tilluftsstussen for måling/styring av tilluftstemperaturen
Overopphetingssikring

1) TSA60 sitter på kretskortet, utløser ved 60 °C og har manuell tilbakestilling i HMI
2) TSA70 sitter i luftstrømmen, utløser ved 70 °C og har automatisk tilbakestilling
3) TSA120 sitter i luftstrømmen, utløser ved 120 °C og har manuell tilbakestilling i varmebatteri og HMI


MXHP - Modul for styring av ekstern kjøle-varmepumpeunit

Funksjon / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere
I tilluftskanalen for måling av tilluftstemperaturen
Styring

Styring av ekstern kjøle-varmepumpeunit via:

 • start/stopp-signal
 • signal om kjøling eller varme
 • nødvendig regulering 0-10 V (10-0 V)

Funksjonsoversikt kjøling

EXact2

CCW - Eksternt isvannsbatteri

Funksjon / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere
1) I tilluftskanalen for måling av tilluftstemperaturen
2) I turrøret til isvannsbatteriet
Modulerende motorventil Ventil som regulerer vanntilstrømningen til kjølebatteriet trinnløst, avhengig av varmebehovet
Sirkulasjonspumpestyring
1) Styring av sirkulasjonspumpe for vannvarmebatteriet
2) Innebygd styring for mosjonering av sirkulasjonspumpen i perioder uten kjølebehov

MXCU - Modul for styring av ekstern kjøleunit

Funksjon / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere
I tilluftskanalen for måling av tilluftstemperaturen
Styring

Styring av ekstern kjøleunit via:

 • start/stopp-signal
 • nødvendig regulering 0-10 V (10-0 V)


MXHP - Modul for styring av ekstern kjøle-varmepumpeunit

Funksjon / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere
I tilluftskanalen for måling av tilluftstemperaturen
Styring

Styring av ekstern kjøle-varmepumpeunit via:

 • start/stopp-signal
 • signal om kjøling eller varme
 • nødvendig regulering 0-10 V (10-0 V)

Prinsippskisse

VEX200

VEX200 med EXact-automatikk
- med ettervarmebatteri (HCW/HCE), isvannsbatteri (CCW) og uten varmebatteri

Prinsippskissen viser komponentene som kan inngå i et VEX200 luftbehandlingsaggregat.

VEX200EC Diagram Simplified

Med EXact2 kan HCW enten kobles direkte på hovedkortet, eller via MHCW-modulen som vist her. Når avstanden mellom enheten og HCW er mindre enn 10 meter, kan du koble den direkte på hovedkortet (IHCW).


 

Standard- og tilbehørskomponenter

VEX200-serien leveres med en rekke komponenter montert i aggregatet eller for montering i kanalsystemet og i oppholdsrommet. I tabellen under er det oppgitt standard- og tilbehørskomponenter for VEX200. Tilbehør må bestilles separat.

Forkortelse Betegnelse + = Standard - = Tilbehør
BP1 Spjeld, bypass +
BP2 Spjeld, bypass +
BT40-70 Branntermostat, trinnløs innstilling
-
HMI Kontrollpanel +
LS Stengespjeld, avkast -
LS Stengespjeld, uteluft
(krav og del av leveransen ved varmtvannsbatteri)
-
(+)
LSR Stengespjeld, avkast/uteluft (fjærretur) -
M1 Viftemotor 1 +
M2 Viftemotor 2 +
MC1 Motorstyring 1  +
MC2 Motorstyring 2  +
MCCW Isvannsbatteri (Cooling Coil Water), automatikk -
MHCE Elvarmebatteri (Heating Coil Electric), automatikk -
MHCW Varmtvannsbatteri (Heating Coil Water), automatikk -
IHCW Intern kontroller for HCW, maks 10m mellom VEX og HCW  +
MIO-CO2-DUCT CO2-føler, kanal -
MIO-CO2-ROOM CO2-føler, rom -
MIO-PIR PIR-føler -
MIO-RH-ROOM Fuktighetsføler (RH) -
MIO-TS-DUCT Temperaturføler, avtrekkskanal (ekstern) -
MIO-TS-ROOM Temperaturføler, rom -
MPT-DUCT Trykkføler for konstanttrykkregulering -
MPT1, P1 Luftmengdestyring, avtrekk +
MPT1, P2 Filtervakt, avtrekk +
MPT2, P1 Luftmengdestyring, tilluft +
MPT2, P2 Filtervakt, uteluft +
MVM Motorventil, varmtvannsbatteri (HCW) -
MXHP  Modul til styring av ekstern kjøle-varmepumpeenhet 
MXCU Modul til styring av ekstern kjøleenhet
-
DRHX Rotorstyring +
SUM ALARM Alarmrelé +
TE1,1 Temperaturføler, avtrekk - stuss 1,1 +
TE1,2 Temperaturføler, avkast - stuss 1,2 +
TE2,1 Temperaturføler, uteluft - stuss 2,1 +
TE2,2 Temperaturføler, tilluft - stuss 2,2 +
TE-RPT Temperaturføler, returrør fra varmtvannsbatteri (HCW) +
TE-SPT Temperaturføler, turrør +
TS-RPT-X Temperaturføler, retur, eksterne rørføringer (HCW) -
TSA 60/70/120 Overopphetningstermostat, hhv. 60, 70 og 120 °C -
Kabeldimensjonering

VEX200

Det er installatørens ansvar å dimensjonere på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter. I varmegjenvinningsaggregatene VEX200-serien er det innebygget skillebryter og automatsikringer som beskytter aggregatet internt mot overbelastning og kortslutning.

I ettervarmebatteriet for HCE er det innebygget skillebryter og kortslutningsbeskyttelse av automatikken. I HCE er interne kabler og varmestaver kortslutningsbeskyttet av forankoblet sikring i gruppetavlen (ikke EXHAUSTO-leveranse).

Maksimal kortslutningsstrøm (Icu) iht. EN 60947.2 er 10 kA.
Maksimal forankoblet sikring er 63A og G/gl.

Tilbehør av typen MHCW, MCCW, MXCU og CP kan ansluttes i elskapet for VEX200 og trenger ikke separat strømkabel. Klemmene (U1, N) kan bare brukes til tilbehøret som er nevnt over, og kan maksimalt belastes med 2 A. Det kan maksimalt tilkobles ett MHCW (ettervarme) og ett MCCW/MXCU (kjøl). EXact2-styringen sikrer at ettervarme og kjøl ikke kan være i drift samtidig. Tilbehør av typen HCE må forsynes separat.

Maks. fasestrøm er dimensjonerende strøm for valg av kabel. Dersom maks. nullstrøm overstiger maks. fasestrøm, brukes denne for dimensjonering av kabel.

Utjevningsforbindelser
Det må etableres utjevningsforbindelser mellom VEX og tilbehør av typen HCE (elvarmebatteri).

Montering av jordfeilbrytere
Hvis det monteres jordfeilbrytere i installasjonen, må disse være en type som overholder følgende krav:

a) VEX240 / VEX250 / VEX260:
PFI-bryter type A i henhold til EN 61008 som bryter når det registreres jordfeil med DC-innhold (pulserende likestrøm)
b) VEX270 / VEX280:
PFI-bryter type B i henhold til EN 61008 som bryter når det registreres jordfeil med DC-innhold (pulserende likestrøm) og krypstrømmer
c) Utkoblingstiden skal være maksimalt 0,3 sek.

Det kan forventes lekkasjestrøm på inntil 100 mA.

Automatsikringer innebygget i VEX200

VEX... 240 250 260 270  280
Spenning (V) 1 x 230 V + N + PE 3 x 400 V + N + PESikring for automatikk
C-10 A
1x230V
2 polet

C-10 A
1x230V
2 polet
 C-10 A
1x230V
2 polet
 C-10 A
1x230V
2 polet
 C-10 A
1x230V
2 polet
Sikring for MC1

C-10 A
1x230 V
2 polet
C-10 A
1x230 V
2 polet

 C-16 A
1x230 V
2 polet

  C-20 A
3x400 V
3 polet

Sikring for MC2

C-10 A
1x230V
2 polet
C-10 A
1x230V
2 polet
 C-16 A
1x230V
2 polet
  C-20 A
3x400V
3 polet
Felles sikring
for MC1 og MC2
      C-20 A
3x400 V
3 polet
 
Antall sikringer i alt 3 3  3  2  3

MC = Motorstyring


Kabelplan - tilbehør

Tilkoblingsboks

Forkortelse Betegnelse
ALARM Alarm relé
BT40-70 Branntermostat, trinnløs innstilling
HMI Kontrollpanel
LS Stengespjeld, avkast
LS Stengespjeld, uteluft (krav og del av leveransen ved vannvarmebatteri)
LSR Stengespjeld, avkast/uteluft (fjærretur)
MCCW Isvannsbatteri (Cooling Coil Water), automatikk
MHCE Elvarmebatteri (Heating Coil Electric), automatikk
MHCW Vannvarmebatteri (Heating Coil Water), automatikk
MIO-CO2 CO2-føler
MIO-PIR PIR-føler
MIO-RH Fuktighetsføler (RH)
MIO-TS Temperaturføler
MPT-DUCT Trykkføler for konstanttrykkregulering
MXHP  Modul til styring av ekstern kjøle-varmepumpeenhet 
MXCU Modul til styring av ekstern kjøleenhet
Røykdetektor Røykdetektor
Kabelplan - batterier

VEX200

Med eksternt ettervarmebatteri - vann (HCW) / isvannsbatteri (CCW)

VEX200EC_HCW_Cable Plan

 

 

Størrelse Spenning (V) Strømforbruk (A)
(maks. fasestrøm)
Dimensjonerende strømforbruk (A)
(maks. nullstrøm)
VEX240 1 x 230 V + N + PE 12,5
VEX250 3 x 400 V + N + PE 11,2 15
VEX260 3 x 400 V + N + PE 18 23,5
VEX270 3 x 400 V + N + PE 17  

Med eksternt ettervarmebatteri - el (HCE)

 

Størrelse Typebetegnelse
el ettervarmebatteri HCE
Spenning til varmebatteri
HCE (V)
Dimensjonerende strømforbruk (A)
(maks. fasestrøm)
VEX240 HCE240 3 x 400 V + N + PE 8,7
VEX250 HCE250 3 x 400 V + N + PE 17,3
VEX260 HCE260 3 x 400 V + N + PE 20,2
VEX270 HCE270 3 x 400 V + N + PE 30,3

 

Tekniske data

EXact2

AHUC MAIN BOARD
2 x LS (stengespjeld, avkast/uteluft) Forsyning 24 V DC 
ON/OFF 24 V DC
Maks. strømforbruk 0,3 A
FIRE (branntermostat/røykdetektor) Maks. 4 A brytestrøm
START/STOPP Digital input
ALARM Skifterelé, maks. 8 A @ 30 V DC eller 250 V AC ohmsk last

 

MHCW (automatikk for ettervarmebatteri, vann)
MCCW (automatikk for isvannsbatteri)
MXCU (automatikk for eksternt kjøleaggregat)
Kommunikasjon Modbus RTU RS-485
MVM (motorventil) forsyning 24 V AC
MVM (motorventil) styresignal 0-10 V DC (eller 10 - 0 V)
Relékontakt for sirkulasjonspumpe 250 V, maks. 5 A cos φ 0,97

 

MHCE (automatikk for ettervarmebatteri, el)
Kommunikasjon Modbus RTU RS-485
Antall effekttrinn Opptil 4
Modulerende effekttrinn 1 trinn
Matespenning 3 x 400 V + N + PE

 

VEX200 for annen automatikk

VEX200 for annen automatikk

Frihet til å velge din løsning!

VEX200-serien tilbys også for annen automatikk. Det gir mulighet for å integrere aggregatet i automatikksystemer fra andre leverandører. Løsningen er optimalisert for rask og enkel integrasjon på stedet.

VEX200-løsningen uten automatikk er kjennetegnet ved:

 • Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler
 • Horisontal utførelse
 • Frittblåsende B-hjul - EXstream
 • Filterklasse:
  panelfilter Coarse 85% eller posefilter ePM10 60% (M5)
  panelfilter ePM1 55% eller posefilter ePM1 60% (F7)
 • EC-motorer klasse IE5
 • EC-motorstyring 0 - 10 V (MC)
 • Rotordrev og rotorstyring er alltid en del av leveringen
 • Luftmengdemålepunkter på viftene er ført til utsiden av kabinettet 
 • Målepunkter for filtertrykk er ført til utsiden av kabinettet 
 • Kabler for MC og rotorstyring er ført til rekkeklemme

Tilbehør

 • Varmtvannsbatteri (HW)
 • Elvarmebatteri (HE)
 • Isvannsbatteri (CW)
 • Kjøle-/varmebatteri (DX)

 

Overfør alt om produktserien EXact-automatikk, VEX200 til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her