AERO AIR2-automatikk

Generelt

NOVAGG AIR 2 Automatikk

NOVAGG AIR 2 er ett fremtidsrettet styringssystem med moduloppbygging og intern Modbus kommunikasjon. Dette gir effektiv montasje av aggregatene, minimalt med kabling og hurtig installasjon på byggeplass.

NOVAGG AIR 2 har integrert WEB-SERVER som gir den systemansvarlige samt servicepersonell mulighet til å betjene aggregatet via PC, smarttelefon og nettbrett (forutsatt at aggregatet er tilkoblet router/LAN). Videre er aggregatet forbredt for tilkobling mot toppsystemer via Modbus TCP/IP og RTU samt Bacnet som standard. Tillegg: LON Gateway og N2-open.

Den brukervennlige håndterminalen og WEB-serveren har et grafisk brukergrensesnitt som er enkelt oppbyggd, lett å lese og innstille samt hurtig å bruke. Det innebyggede alarmsystemet gir den systemansvarlige beskjed øyeblikkelig hvis det oppstår alarmer via håndterminal, WEB-server eller e-mail (forutsetter at aggregatet er koblet til nettverk).

For å sikre enkel oppdatering er masteren utstyrt med SD-kortleser for oppdatering. Dette sikrer enkel installasjon av nye softwareløsninger og gir et fremtidsrettet styringssystem.

Uansett konfigurasjon er det kun nødvendig med en strømtilførsel til aggregatet. Aggregatene kan leveres i 3x230V eller 3x400V utførelse. Det er derfor ikke nødvendig med dyre, plass- og energikrevende trafoer.

Håndterminal

NOVAGG AIR 2

Håndterminalen er utstyrt med et grafisk bakgrunnsbelyst display. Håndterminalen betjenes og programmeres ved hjelp av trykk-/vriknapp, esc og ? -knapp. Trykk på ? – knappen dersom du er usikker på hva du skal gjøre i menyen, en hjelpetekst kommer da frem på det grafiske displayet.

Håndterminalen er inndelt i tre ulike brukernivåer, på denne måten begrenses uautorisert tilgang og sikrer stabil drift.

Leveres som standard med kabel på 2 meter, denne kan erstattes med ny kabel opp til 50 meter.

Novema håndterminal

Ekstern kommunikasjon

WEB-server

NOVAGG AIR 2 leveres standard med integrert grafisk WEB-server. Det gir følgende ekstra muligheter:

1. En lokal PC kan tilkobles aggregatet for overvåkning og oppsett
2. Aggregatet kan kobles til lokalt nettverk (LAN) med tilgang fra PC på samme nett
3. Aggregatet kan kobles til Internett (WAN) med tilgang fra eksterne PCer.

Det er ikke behov for noen ekstra programvare utover en standard nettleser ( eks: internett explorer, chorme, opera osv). WEB-serveren er beskyttet med brukernavn og passord på ulike brukernivåer.

WEB-serverens brukergrensesnitt er bygget opp på samme logiske måte som menyene i håndterminalen. Oversiktsbildet er ferdigkonfigurert og klar for overvåkning av ventilasjonsaggregatet. WEB-serveren kan sende e-post ved alarm, logge verdier mv.

Tilkobling til byggets toppsystem kan gjøres via følgende protokoller:

- Modbus RTU RS485
- Modbus TCP/IP
- BACnet TCP/IP
- LON (tilvalg)
- N2-Open (tilvalg)

Novema webserver

Funksjonsoversikt aggregat

SMART

Hovedfunksjoner

Funksjon / komponent Beskrivelse
Styring av driftstider Innebygget ur og døgn-/ukeur.
Det kan innstilles 4 driftstider per dag - totalt 28.
Hver dag-driftsperiode kan programmeres individuelt med luftmengde/trykk.
Luftregulering
Konstant luftmengde (CAV).
NOVAGG AIR 2 holder luftmengden konstant uavhengig av økende trykkfall over filter.

Variabel luftmengde i forbindelse med soneregulering/behovsstyrt ventilasjon (VAV).
NOVAGG AIR 2 holder kanaltrykket konstant via en busstilkoblet trykkgiver i tillufts- og/eller avtrekkskanalen. Ønsket %-trykk innstilles på håndterminalen. VAV kan velges både for en eller to trykkgivere. Når kun en trykkgiver velges, regulerer den andre luftmengden som slave.

Spjeldvinkelstyring VAV - Tilluft- og avtrekksluftmengden reguleres automatisk via et 0-10 V styresignal direkte fra en ekstern regulator i et såkalt spjeldvinkelstyrings anlegg (som type FanOtimizer)

CO2-regulering med min. luftmengde.
NOVAGG AIR 2 styres av valgt ppm-verdi i håndterminalen.
Temperaturregulering Konstant tilluftsregulering.
Ønsket temperatur etter varmebatteriet holdes konstant uavhengig av ute- eller romtemperatur.
Avtrekksregulert minimums- og maksimumsbegrensning i tilluftstemperatur.
Tilluftstemperatur reguleres i forhold til avtrekkstemperatur.
Differansestyrt tilluftstemperatur.
Tilluftstemperatur holdes på en gitt undertemperatur i forhold til romtemperatur. Anvendes ved fortrengningsventilasjon (diffus innblåsning).
Romreguleret med minimums- og maksimumsbegrensning i tilluftstemperatur.
Utekompensert settpunkt. Settpunkt kompenseres i forhold til utetemperatur.
Reguleringssekvenser

Varmesekvens:
1. Vekslerens pådrag øker.
2. Varmebatteriets pådrag øker. (Opp til 2 varmebatterier i sekvens kan styres)
3. Luftmengden senkes, slik at tilluftstemperaturen opprettholdes.
NB! Ved lavere utetemperatur enn dimensjonert for ettervarmebatteriet (stillbar tilluft, avtrekk eller begge vifter).

Kjølesekvens:
1. Kjølepådrag øker etter behov avtrekksføler.
2. Faller temperaturen under innstilt minimum tilluftstemperatur, starter gjenvinning for å hindre kondens i kanalsystemet.
Systemet har eget settpunkt for sperre av kjølemaskiner.

Automatiske funksjoner

Funksjon / komponent Beskrivelse
Filtervakt Alarm avgis når innstilt verdi er oversteget. Ønsket maksimaltrykk over filteret kan endres.
Etterkjøling av elbatteri Før aggregatet stopper, kobles batterieffekten ut, og batteriet nedkjøles (både ved manuell og automatisk drift).
Pumperegulering Pumpe for varmtvanns- og/eller kjølebatteri for vann kjøres automatisk ved behov, konstant eller temperaturstyrt ved ønsket utetemperatur.
Frostvakter
Varmtvannsbatteri:
Når innstilt returvannstemperatur underskrides blinker displayet ALARM, aggregatet stopper og spjeldet stenges. Ved strømbrudd stenger spjeldene automatisk (kun med varmtvannsbatteri)
Tilluftstemperatur:
Når tilluftstemperatur underskrider ønsket temperatur, skjer det samme som over. Hvis tilluftstemperaturen er 15 grader lavere enn settpunktet i mer enn 10 minutter.
Forsinket start av tilluftsvifte Ved start av aggregatet starter avtrekksviften først og går i 1 minutt før tilluftsviften starter. Dette settpunkt er justerbart (fabrikkinnstilling 1 minutt).
Renblåsningsdrift Roterende varmeveksler roterer noen omdreininger i et fastsatt intervall når aggregatet er i drift og det ikke foreligger noe varmebehov og rotoren står stille. Dette er for å hindre gjentetting av luftkanalene i rotoren samt rotorsig.

Funksjonsoversikt batterier

SMART

Varmealternativer

Funksjon / komponent Beskrivelse
Elektrisk varmebatteri
(leveres med valgfri effekt)
Når elektrisk batteri tilkobles, blir funksjonen automatisk aktivert. Batteriet styres i trinn (avhengig av effekt). Ved 1, 2 eller 3 trinn er 1. trinn alltid triac-regulert. Ved varmebehov styres effekten i sekvens med varmeveksleren. Ved lave lufthastigheter styres effekten automatisk ned for at elstavene ikke skal bli overopphetet.
Etterkjøling Elbatteriet etterkjøles i 3 minutter når aggregatet stopper, hvis det har vært i drift.
Etterkjølingstiden kan velges mellom 0 og 10 minutter.
Varmtvannsbatteri Når varmtvannsbatteri tilkobles, blir funksjonen automatisk aktivert. Ved varmebehov styres shuntmotor i sekvens med varmeveksleren.
Pumpestyring Eventuell pumpe strømforsynes direkte via aggregatets styreskap. Det kan velges mellom tre alternativer for pumpestyring:
1. Konstant på.
2. Automatisk start ved utetemperatur lavere enn +15 °C.
3. Automatisk start ved varmebehov. (Pumpen vil automatisk starte ved jevne mellomrom for mosjonering)
Frostsikring Ved frostfare i batteriet stoppes aggregatet automatisk. Funksjonen sørger for å holde en minimum returvannstemperatur på +7 °C (valgfritt mellom +2 °C og +12 °C).
Når aggregatet står, holdes temperaturen i batteriet på +25 °C for å unngå frost ved aggregatets oppstart. Som standard benyttes innstiksføler som føler i veskestrømmen (gjelder ikke på batterier med kun 1 krets).

Kjølealternativer

Funksjon / komponent Beskrivelse
Kjølealternativer Integrert kjøling leveres ferdig montert i separat seksjon, testet fra fabrikk.
Kjølebatteri for DX (direkte ekspansjon). Kjølesystemet må monteres av kuldemontør.
Kjølebatteri for isvann (kanalmontert) leveres med 3-veis shuntventil og reguleringsmotor.
Startutstyr for pumpe er innbygget (tilvalg) i elskapet, og både styre- og strømkabler er ved levering ferdig koblet i elskapet og ligger oppkveilet på aggregatet, klar for tilkobling til rekkeklemmer på batteriet.
Hovedtilførsel og kabler for styrestrøm må føres til kjølemaskiner av elektroinstallatør. I elskapet finnes utganger for flere typer kjøleregulering. Reguleringstype kan velges mellom 1 trinn, 2 trinn, 3 trinn (binær), 3 trinn (i sekvens) eller 4 trinn.
Kjølevalg
1. Trinnløs regulering - anslutning til styresignal 0-10 V DC for trinnløs regulering av shuntventil for isvann eller frekvensregulert kjøling.
2. 1 trinn - anslutning til frittliggende kontakt for start/ stopp av kjølekompressor.
3. 2 trinn - anslutning til frittliggende kontakt for start/stopp av kjølekompressor.
4. Binær - to kjølekompressorer kan kjøres i tre trinn.
Gjenstartstid Tiden det tar fra kjølemaskinen stopper til den kan startes på nytt. Dette gjøres for å hindre at kjølemaskinen starter og stopper uavbrutt. Det er også egne innstillinger for antall starter per time.

Funksjonsoversikt kommunikasjon

SMART

Eksterne funksjoner

NOVAGG AIR 2 er et automatikksystem som bygger på Modbus-teknologi og kan derfor automatisk overføre driftstilstand og feilmeldinger til et overordnet system via forskjellige løsninger.

1. Funksjoner kan styres/overvåkes via potensialfrie utganger på styrekortets (MASTER) rekkeklemmer.

Funksjon / komponent Beskrivelse
Ekstern stopp/start av aggregat Brannvarsler, røykdetektor, lysbryter etc.
Brann-/røykvarslerfunksjon


1. Aggregatavtrekk går mellom 1 og 100 % (stillbart), tilluft stopper.
2. Tilluft går mellom 1 og 100 % (stillbart), avtrekk stopper.
3. Begge vifter går mellom 1 og 100 % (stillbart).
4. Begge vifter stopper.
Ekstern dagdrift på aggregat Timer for overtidsdrift etc.
Aggregat i drift Separat relé slutter når aggregatet går. Bryter når aggregatet ikke går.
Feilmelding A og B slutter når det er en alarm.

2. Ekstern kommunikasjon

Mulighet for kommunikasjon via toppsystem: Modbus RTU / TCP/IP, BACnet, N2-Open (tilvalg) og LON (tilvalg).

Alarmfunksjoner

NOVAGG AIR2 har over 170 alarmfunksjoner som alle kan avleses i klartekst i displayet på håndterminalen.
Alarmen tilbakestilles automatisk når feilårsaken rettes eller ved manuell tilbakestilling på terminalen.
Alarmfunksjonene aktiverer frittliggende sluttede kontakter for fellesalarm A eller B.

Funksjon / komponent Beskrivelse
Fellesalarm A
(aggregatet stopper etter utløst alarm)
Defekte temperaturfølere.
Temperatur under alarmgrense.
Temperatur under innstilt verdi.
Utløst branntermostat for elbatteri.
Utløst frostvakt for varmtvannsbatteri.
Feil i styreenheten.
Utløst tillufts-/avtrekksmotor.
Feil i frekvensomformer tilluft/avtrekk.
Utløst ekstern brann-/røykalarm.
Fellesalarm B
(aggregatet fortsetter å gå etter utløst alarm)
Tillufts-/avtrekksmengde over/under innstilt verdi.
Tilluft-/avtrekksfilter skittent.
Rotasjonsvakt for roterende varmeveksler utløst.
Feil på kjøling.

Automatikktilbehør

AIR 2 Automatikk

EXHAUSTO AS tilbyr forskjellige tilbehørskomponenter til AIR 2-automatikken.


Romføler
ETF-998-H

Novema rumføler

Romføler for registrering av romtemperatur.

Romføler er beregnet for påveggsmontering eller innfelling i veggboks (el-nummer 5491349).

Polarhvit IP20


Timer-ur
DI-8001

Novema timerur

Styretavle med opptrekksur og drifts-/feilindikering for start av ventilasjon utenfor innstilte driftstider.

Styretavlen er beregnet for påveggsmontering eller innfelling i dobbel veggboks (el-nummer 5491348)

Ventilasjonsaggregatet går i 0- 6 timer med automatisk stopp.

Polarhvit IP20


Opptrekksur
GI-49336

Novema optræksur

Opptrekksur for start av ventilasjon utenfor innstilte driftstider.

Opptrekksuret er beregnet for påveggsmontering eller innfelling i veggboks (el-nummer 5491349).

Ventilasjonsaggregatet går i 0- 6 timer med automatisk stopp.

Polarhvit IP20


Impulsbryter
RS16/1PH+T47

Novema kontakt

Bryter for start av ventilasjon utenfor innstilte driftstider.

Bryteren er beregnet for påveggsmontering eller innfelling i veggboks (el-nummer 1410221).

Ventilasjonsaggregatet går i innstilt tid i aggregatets interne timer-innstiling. Automatisk stopp.

Polarhvit IP20


Bevegelsesføler
PIR-TF-550-DT

Novema PIR sensor

Hvit bevegelsesdetektor for automatisk start og stopp. Detektoren har et dekningsområde på 110°.

For uønsket start og stopp kan forsinkelse legges inn på både start og stopp.
Startforsinkelse: 0 - 10 min. / Stoppforsinkelse: 5 sek. - 30 min.

Temperatur -20 °C - +50 °C.


Røykdetektor
UG-3-A40

Novema røgdetektor

Unigard røykdetektor er spesielt utviklet for å måle røykgasser i ventilasjonskanaler. Detektoren kan plasseres i aggregatet eller ettermonteres i kanalen.

Ved plassering i aggregatets luftinntak eller i inntakskanalen skal detektoren ansluttes til "BRANN".
Ved plassering i aggregatets luftinntak eller i inntakskanalen skal detektoren ansluttes til "EKST. HØY".

Type optisk/temperatur -20 °C til +50 °C. Kapsling IP54.


A-sense CO2-luftkvalitetsmåler
TE-1000
TE-1001
TE-1022
TE-1023

Novema CO2 sensor

Analoge utganger er forhåndsprogrammert og kan endres ved hjelp av PC og serviceprogrammet. En mikroprosessor kontrollerer sensorens funksjon og sørger for at den ikke "drifter".

Kalibrering er utført fra fabrikk og er ikke nødvendig før etter minimum 5 år.

A-SENSE kan leveres med eller uten display for visning av CO2 og temperatur.
A-SENSE leveres også som regulator som styrer direkte mot VAV-spjeldmotor.

Måleområde:
- Temperatur 0 °C - +50 °C
- CO2 0 - 2000 ppm

Omgivelsestemperatur 0 °C - +50 °C
Omgivelsesfuktighet 0 % - 95 % RH


Trykkføler
PTH-6202

Novema tryksensor For trykkregulering av ventilasjonsaggregatet. Trykkføleren kobles til NA2 Master via Modbus-kommunikasjon.


Romtermostat
AL24A1/T

Novema Rumtermostat

Romtermostat for styring av sonebatterier. Romtermostat har en intern føler, men det kan også tilkobles en ekstern kanalføler.

Romtermostat er beregnet for påveggsmontering. Termostatens strømforsyning forigles over statusutgangen til viften. Kapsling IP20


Kanalføler
TG-K340

Novema kanalføler Føleren stikkes inn i avtrekkskanalen og tilkobles til romtermostat AL24A1/T hvis ikke intern føler i romtermostaten skal benyttes.

Overfør alt om produktserien AERO AIR2-automatikk til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her