VEX300C Ceiling-aggregater

VEX300C
Generelt

VEX300C Ceiling-aggregater

VEX300C ceiling-aggregater har en størrelse som gjør dem anvendelige for montering over f.eks. en nedhengt himling.

To lukevarianter gir mulighet for å åpne lukene enten loddrett (hengslede luker) eller vannrett (skyveluker). Dette forenkler servicearbeidet ved ulike nedsenkede himlinger og plassforhold.

VEX300C dørvariationer

Konstruksjonen er optimalisert, slik at aggregatene ikke gir fra seg mye støy til omgivelsene. Derfor kan de monteres i de rommene de betjener.

Aggregatene fås i LEFT- og RIGHT-versjon - med to motorstørrelser.

 

Driftsvilkår

EXHAUSTOs VEX-aggregater er generelt konstruere for bruk i komfortventilasjon – dvs. for bruk under normale driftsvilkår.

Ved behov for ventilasjonsløsninger i lokaler med høy luftfuktighet f.eks. på grunn av befuktning, anbefaler vi at det foretas en kontrolberegning i et av våre beregningsprogrammer. Hvis beregningen viser at det er risiko for dannelse av kondens etter varmeveksleren, må det vurderes om driftsvilkårene kan endres, eller om det må foretas tilpasninger av aggregatet slik at kondensvannet kan ledes bort. 

Kontakt EXHAUSTO for råd.

Unik frostsikring

VEX320C/VEX330C bypass-avising

VEX320C/VEX330C er konstruert med bypass-avising. Det vil si at uteluften i større eller mindre grad ledes utenom varmeveksleren og direkte hen til ettervarmebatteriet når det er risiko for tilising. Dette stiller større krav til ytelsen på ettervarmebatteriet. Til gjengjeld unngås et fordyrende forvarmebatteri. Tegningen under viser et eksempel på en avisingssituasjon, hvor 20 % av uteluften ledes gjennom bypassspjeld. 

Ettervarmebatteri og avisningsfunksjon:
Avisningssituasjonen vises over, her inngår et ettervarmebatteri. Den er helt nødvendig for at avisningsfunksjonen skal fungere korrekt. Uten ettervarmebatteri vil aviningsprosessen medføre at temperatur på tilluft faller, og når temperatur faller langt nok ned vil VEX-aggregatet stoppe på grunn av is i veksler.

Varmeveksleren kan frostsikres på to måter – enten temperaturstyrt eller trykkstyrt. Selve avisingen kan skje på flere måter avhengig av om det er installert ettervarmebatteri eller ikke.

Hvilken metode skal brukes hvor?

Frostsikringsmetode Avisingen starter når Anbefales til bruk i
Temperaturstyrt Temperaturen er under innstilt verdi
f.eks. tice < 0 °C
Boliger, garderober og
lokaler med varierende fuktighetsinnhold om vinteren
Trykkstyrt Trykket over veksleren overstiger innstilt verdi, f.eks. 45 % Kontorer, skoler, SFOer og
lokaler med lavt fuktighetsinnhold om vinteren

 

  

Temperaturstyrt frostsikring (Tice)

Temperaturstyrt frostsikring er standard i automatikken. Det er en billig og i noen situasjoner tilstrekkelig frostsikring.

Temperaturføleren sitter inne i varmeveksleren og starter avisingsforløpet når en gitt temperatur er nådd. Denne temperaturen er innstilt på 0 °C fra fabrikken, men kan endres i automatikken.

Temperaturstyrt frostsikring starter avising uansett om det er is i veksleren eller ikke.

 

Trykkstyrt frostsikring (krever tilbehør AFC og DEP)

Automatikken kjenner den aktuelle luftmengden og derfor også trykktapet gjennom veksleren. Hvis det bygger seg opp is i varmeveksleren, vil trykktapet over veksleren øke, og når det overstiger en gitt verdi, går avisingen i gang.

Trykkstyrt frostsikring utmerker seg ved at det bare avises når det rent faktisk er is i veksleren, uansett om det er frostvær eller ikke, eller om det er høy fuktighet i avtrekksluften, noe det som regel ikke er om vinteren.

Kapasitet

Kapasitet:

Under kan du se hvilke kapasitetsområder de enkelte VEX-størrelsene dekker. For beregning av egentlige kapasitetsdata henviser vi til våre produktvalgsprogrammer

Kapasitetsområder-VEX300C

Lydnivå

VEX300C, svært lydsvake aggregater

VEX-aggregatene i VEX300C-serien er svært lydsvake med et markant lavere lydnivå enn tilsvarende produkter på markedet.

For eksakte lyddata viser vi til våre beregningsprogrammer.

Konstruksjon

VEX300C

De kompakte aggregatene er konstruert i henhold til den tyske hygienenormen VDI 6022. Det sikrer et aggregat hvor det er enkelt å komme til for service, og der det ikke dannes muggsopp eller andre bakterier i materialene som er brukt, og som kan forringe luftens kvalitet. Du kan lese mer under avsnittet Sertifikater.


Kabinetter

Kabinettene er laget i Aluzink AZ185 klasse C4 og isolert med 50 mm mineralull. Det sikrer svært lavt lydnivå til omgivelsene/oppstillingsrommet.

Panelkonstruksjonen reduserer muligheten for at det dannes kuldebroer i aggregatet.


Motorseksjoner

VEX320330 ventilatorsektion

Motorseksjonene er montert i vibrasjonsdempere. Det gir mindre støy i kanalene og gjør at det ikke er nødvendig å montere mansjetter mellom aggregat og kanalsystem.

Motorene er type EC med meget høy virkningsgrad som lever opp til EcoDesign direktivets krav.

 


Viftehjul

VEX320330 ventilatorhjul

VEX300C er utstyrt med et optimalisert sentrifugalviftehjul med bakoverbøyde skovler. Hjulets utforming gir høy ytelse med lavt energiforbruk.Connectionboard

VEX320330 connectionbox

Den lett tilgjengelige koblingsboksen med innebygd skillebryter sikrer enkel tilgang for tilkobling og justering.

Panelfiltre

Panelfiltrene er lette å skifte ut og kan bestilles som filterklasse Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7) iht. EN779.

Filterstørrelse:
VEX320C: 345 x 330 x 48 mm.
VEX330C: 345 x 840 x 48 mm.


Energi

VEX300C Energiriktig ventilasjon

Ved konstruksjonen av aggregatet har vi gjort oss store anstrengelser for å sikre at luftstrømmen gjennom aggregatene skjer så smidig som mulig, slik at trykktapet blir så lavt som mulig.


Motstrømsveksler

 
 
 

I VEX300C er motstrømsveksleren laget i aluminium. Den er konstruert slik at forholdet mellom varmegjenvinning og trykktap er fordelt optimalt.
Det vil si at det oppnås svært høy temperaturvirkningsgrad kombinert med lavt energiforbruk.

- Virkningsgrad uten kondensering: 80 - 85 %
- Virkningsgrad med kondensering: opp til 94 %
- Varmeoverføringsareal VEX320C: 15,2 m2
- Varmeoverføringsareal VEX330C: 27,6 m2
- Vekt VEX320C: 1 stk. à 14,5 kg
- Vekt VEX330C: 2 stk. á 12,5 kgEC-motorer


 
 
VEX320330 ventilatorsektion Kombinasjonen av moderne EC-motorer og et optimalisert sentrifugalhjul gir både svært lavt energiforbruk og høyere ytelse på samme tid.
 

Energimerke

 
 
energilabel
Med våre beregningsprogrammer er det mulig å få et energimerke som viser aggregatets energiklasse under forutsetning av definerte driftsforhold.

Sertifikater

VEX100CF/VEX200/VEX300

EXHAUSTO legger stor vekt på å kunne oppgi korrekte data. Derfor bruker vi en tredje part til å måle og kontrollere dataene vi oppgir.

Eurovent-sertifikat

Alle data vi oppgir for VEX100 / VEX100CF / VEX200 / VEX300-modellene, er målte verdier.

Aggregatene har vært underkastet et stort testprogram i vår utviklingsavdeling, og alle data for kapasitet, virkningsgrad og lyd er fremkommet gjennom tester i reelle driftssituasjoner.

  EXHAUSTOs VEX-aggregater er konstruert og framstilt, slik at de tilfredsstiller en rekke viktige normer og standarder (iht. EN1886 og EN13053)
Aggregatets stivhet :
D1(M)
Tetthet ved -400 Pa :
L1 (M)
Tetthet ved +700 Pa :
L1 (M)
  Filter-bypass-lekkasje :
F9
  Isoleringsklasse : 
T2 (M), U1≤1,0
   Kuldebroklasse  :
TB3

Det betyr at en tredje part kontrollerer at dataene som fremkommer via beregningsprogrammet vårt, stemmer med de faktiske ytelsene aggregatet leverer. Det kontrolleres ved at Eurovent velger ut et tilfeldig aggregat for test hos Eurovent. Når det bekreftes at testresultatene stemmer med dataene vi oppgir, kan vi beholde sertifikatet. Det er kundens garanti for at våre data er valide.


VDI 6022 - Tysk hygienenorm

EXHAUSTO har valgt å konstruere aggregatene i henhold til den tyske hygienenormen VDI 6022.

VDI krever
At aggregatet skal være designet slik at det er lett å gjøre rent. Det må ikke være områder som det ikke er mulig å rengjøre, og alle hulrom som man ikke kan komme til, må forsegles. Alle grater på platene skal fjernes, slik at kantene ikke er skarpe, og alle hjørner skal rundes, slik at ingen kommer til skade under rengjøring.
VDI logo  Dessuten må dryppannen ha fall mot avløpet, slik at det ikke står vann i aggregatet. Det er viktig at kondensvannavløpet tilkobles avløpssystemet via en vannlås.

Ikke-metalliske materialer som pakninger, filtre mv. skal være testet for at de ikke fremmer vekst av soppsporer og bakterier.

Aggregater som er konstruert etter VDI 6022, er både mer hygieniske og lettere å foreta service på.


Databasen for byggevarer

VEX100CF, VEX200 og VEX300 er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes i Svanemerket bygning. 

Ecodesign

Ecodesign - EU-krav om dokumentasjon, energiforbruk og merking av ventilasjonsanlegg.

 

Generell informasjon

Vi har satt sammen et utdrag av retningslinjene for Ecodesign, les mer om Ecodesign under Institute.

ECO-design-logo

Ecodesign-data

Du finner en lenke til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Last ned, hvor vi har plassert Ecodesign-data under EU-/ECO-erklæringer.

Merk:

Vi gjør oppmerksom på at de verdiene som er oppført i erklæringene er beregnet i et spesifikt driftspunkt.

Ønskes et annet driftspunkt henviser vi til våre beregningsprogrammer - her kan du se om det ønskede aggregatet overholder kravene i ditt driftspunkt og finne de tilhørende Ecodesign-dataene.


Kjøle- og varmebatterier

VEX300C

Følgende kjøle- og varmebatterier tilbys til VEX300C-serien:


Vannvarmebatterier - HW

HCW rundekanaler 150 100

Uisolerte, eksterne vannvarmebatterier.

Velg mellom tre størrelser. Valget avhenger av behovet for ettervarme og gir mulighet for lavtemperaturdrift av varmebatteriet.

Få mer informasjon om varmebatteriene under Kjøle- og varmebatterier.


Elvarmebatterier - HE

HCE runde kanaler

Uisolert, eksternt elvarmebatteri.

Velg mellom to størrelser. Valget avhenger av behovet for ettervarme.

Få mer informasjon om varmebatteriene under Kjøle- og varmebatterier


Kjøle-/varmebatteri - DX

DX

Uisolert eksternt batteri som kan brukes både som fordamper (kjølebatteri) og kondensator (varmebatteri).

Velg mellom to størrelser. 

Få mer informasjon om DX-batteriene under Kjøle- og varmebatterier. Tilbehør

VEX300C

Vi tilbyr et bredt tilbehørsprogram til VEX300C-serien.


Stengespjeld - LS 

LS runde kanaler 150 100 Stengespjeld med eller uten fjærretur for innendørs eller utendørs montering.

 


 

 Vannlås

Vannlås for aggregatets kondensvannavløp med dimensjon DN32.

SIPHONUP (undertrykk) for tilkobling til kondensvannavløpet fra aggregatet.
SIPHONOP (overtrykk) for tilkobling til ev. kjølebatteri i tilluftskanalen.

SIPHONHE02 varmetråd brukes til å holde vannlås og vannrør frostfritt. På varmetråden er det montert en termostat som sikrer lavt strømforbruk.


Overfør alt om produktserien VEX300C Ceiling-aggregater til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

EUROVENT-
sertifikat

VEX100-, VEX200- og VEX310-370-seriene er Eurovent-sertifiserte

Finn sertifikatet her
Teaser ecodesign

Ecodesign-
direktivet

EXHAUSTOs VEX-aggregater og ventilatorer lever opp til Ecodesigndirektivet, les mer her

Les mer om Ecodesign her.