CX340C/CX350C EXact2 automatikk

Generelt

EXact2-automatikk

Bak den enkle betjeningen ligger den avanserte EXact2-automatikken som sikrer optimal driftsøkonomi. Automatikken tilpasses enkelt den daglige rytmen på bruksstedet, f.eks. skolen, kontoret eller i boligen.

EXact2-automatikkens egenskaper

- Enkel betjening
- 3 brukernivåer, 2 med adgangskode (tekniker og spesialist)
- Flere inneklimanivåer, som bl.a. kan tilpasse ventilasjonen etter det aktuelle behovet vha. et innebygget ukeur
- Se flere utvalgte funksjoner i funksjonsoversikten

Betjening av EXact2-automatikken

EXact2-automatikken kan styres fra betjeningspanelet (Se avsnittet "HMI kontrollpanel" under), BMS eller nettserver over nettverk eller via WAP (Wireless Access Point).

WAP (Wireless Access Point)

WAP er en liten WIFI-ruter som kan festes inne ved automatikken i aggregatet. Dermed kan man få kontakt med nettserveren trådløst via PC, smarttelefon og nettbrett, så man enkelt og greit kan konfiguere aggregatet via mobile plattformer.

HMI-kontrollpanel

EXact2

HMI2-350-TOUCH betjeningspanel

Betjeningspanelet er et berøringspanel som gir adgang til den vanlige, daglige betjeningsflaten.

Teknikere og spesialister kan få tilgang til mer avanserte menyer og parametere via et 4-sifret passord


Betjeningsflate

HMI2-350-Touch

Brukermenyen er det daglige betjeningsgrensesnittet med lett forståelige symboler som forteller om anleggets tilstand og samtidig gir mulighet for å endre temperatur- og ventilasjonsnivået.

Alarmer vises av en klokke i displayet. Her kan man trykke seg videre og få informasjon om den konkrete alarmen.

Behovet for manualer og veiledninger er minimalisert pga. de svært informative hjelpetekstene i gult. Hjelpetekstene finnes i tekniker- og spesialistnivåene.

​Hjelpetekstene finner du under menypunktene i tekniker- og spesialistmenyen


Ikoner i displayet

Grafiske elementer gjør det enda lettere å forstå informasjonen som fremgår av displayet.

menu-ikon-til-HMI2-350Touch

Meny
Trykk for å se meny

   
Temperatur-/ventilasjonsnivå
Temperatur- og ventilasjonsnivåene kan raskt og enkelt endres midlertidig. Settpunkter vises i displayet sammen med lett forståelige symboler.
   
alarm og advarsel Alarm/advarsel
EXact2-automatikken advarer om driftsforstyrrelser ved å vise advarselssymbolet. Ved mer alvorlige forstyrrelser vises alarmklokken i displayet.
   
EXact ekstern stop Ekstern stopp
Hvis ventilasjonsanlegget er stoppet via muligheten for ekstern start/stopp, vil dette symbolet bli vist i displayet.
   
Afisning Avising
Når den innebyggede avisingsfunksjonen er i drift, vil frostsymbolet bli vist i displayet.
   
EXact manuel Manuell drift
EXact2-automatikken har mulighet for manuell drift. Dette symboliseres i displayet med "håndsymbolet".
 
Ugeplan tom Ukeplan
Hvis automatikken er innstilt på drift med aktivert ukeplan, vil "ursymbolet" være vist i displayet.
part of weekplan lewels
 
EXact overstyring Overstyring
Ved settpunktendring av temperatur- og ventilasjonsnivået vil overstyringssymbolet bli vist inntil overstyringen opphører ved neste skift i ukeplanen.
 
BMS BMS
Drift styrt av BMS.
 
AUX AUX
Eksternt styrt drift.
 
EXact sommer vinter Sommertid/vintertid
EXact2-automatikken skifter automatisk mellom sommer- og vintertid. Symbolet viser aktuell innstilling.
 
Fire-exact2-ikon
Fire
Branntermostat(er)/røykdetektor aktivert.
 
Service Service
Servicedisplay tilkoblet.
 
Disconnect-ikon
Kommunikasjon
Manglende kommunikasjon på ekstern BUSS, eller kommunikasjonen mellom VEX og HMI er brutt.
EXact2-extern-kom-CX

Webserver

EXact2-automatikken leveres som standard med web-server. Med web-server oppnås følgende muligheter:

1.    En lokal PC kan kobles til aggregatet for overvåking og oppsett
2.    Aggregatet kan kobles til lokalt nettverk (LAN) slik at en annen PC i samme nettverk kan få tilgang til det.
3.    Aggregatet kobles til internett slik at eksterne PC-er kan få tilgang til det

Felles for alle mulighetene er at det ikke stilles krav til PC ut over en nettleser. Web-serveren er beskyttet med adgangskode

Web-serverens brukerflate er bygd opp på samme logiske måte som menyene i betjeningspanelet. Ensartetheten gjør systemet enkelt å bruke. Oversiktsbildet er ferdigkonfigurert og klar til overvåkning av ventilasjonsaggregatet. Web-serveren kan sende e-post ved alarm, logge verdier m.m.

Tilkobling til CTS-anlegg

Web-serveren kan som standard kommunisere via Modbus RTU RS485, BACnet MSTP eller BACnet IP. Et CTS-anlegg som benytter en av disse kommunikasjonsformene kan dermed lett forbindes med aggregatet.

webserver illustration

 

Konvertering til andre protokoller

Via webserveren er det mulig å koble aggregatene til CTS-anlegg med andre protokoller via en konverter (gate-way): Konverteren kan kjøpes til og følgende muligheter er tilgjengelige:

1.    MLON - Modul for konvertering til LON
2.    MTCP - Modul for konvertering til Modbus TCP/IP

LON illustration

 

Prøv EXact2 styringen online

EXact2 styringen kan prøves online på et VEX340 aggregat som står hos EXHAUSTO i Langeskov.

Dette aggregatet er plassert frittstående og uten kanaltilkoblinger.

Du kan få tilgang til styringen via adressen http://exact.exhausto.dk

For teknikeradgang til anlegget må du bruke følgende:

Brukernavn: VEX340
Adgangskode: 1111 (4 ett-tall)

OBS! Det kan bare være én person logget på om gangen.

Funksjonsoversikt aggregat

CX340C/350C

Funksjon / komponent Beskrivelse +Standard
-Tilbehør
 
Filtervakt - trykk (MPTF) Tryksensorer for overvåking av trykkfall over filtre - alarm ved høyere trykkfall enn innstilt verdi og "Early Warnings"  +
Bypass Ved modulerende bypass av fraluften reduseres varmegjenvinningen slik at den ønskede tillufttemperaturen kan oppretholdes om våren, sommeren og høsten
Temperaturfølere
1) I fraluftstussen for måling/styring av romtemperatur +
2) I avkaststussen for måling av avkasttemperatur +
3) I uteluftstussen for utetemperaturkompensering og nattkjøling +
4) I tilluftstussen for måling/styring av tillufttemperaturen +
5) Kanaltemperaturføler -
6) Romtemperaturføler -
Overopphetingssikring Ved fare for overoppheting av motorer og motor-controllerne slås anlegget av - manuell tilbakestilling +
Brannalarm Branntermostater (40/50/70 °C), røykdetektorer og andre brannmeldekontakter kan kobles til. Aggregatets funksjon ved utløst brannalarm kan stilles inn -
Lukkespjeld - uteluft
(krav ved vannvarmeflate)
Spjeld montert i uteluftkanal - lukker ved anleggsstopp - kan leveres med fjærreturmotor -
(+)
Lukkespjeld - avkast Spjeld montert i avkastkanal - lukker ved anleggsstopp - kan leveres med fjærreturmotor -
Temperaturregulering
Regulering av tillufttemperatur +
Regulering av romtemperatur +

 

 

Funksjon / komponent Beskrivelse +Standard
-Tilbehør
Kompenseringsfunksjoner
Utetemperaturkompensering +
Luftmengdereduksjon +
Utekompensering av luftmengde +
Sommerkompensering +
CO2-kompensering +
Fuktkompensering +
Nattkjøling Anlegget kan stilles inn med start om natten for nedkjøling av bygningen +
Betjeningspanel Panel for betjening på bruker-, tekniker- og spesialistnivå +
Ukeur For innstilling av ønskede tidspunkter for skift mellom inneklimanivåer +
Webserver Web-server med mulighet for styring og overvåking +
Modbus RTU RS485, BACnet MSTP, BACnet IP +
Bus-kommunikasjon
(krever web-server)
Modbus TCP/IP -
LONWORKS -
Kjølegjenvinning Kjølegjenvinning etter behov +
Frostsikring - Tice Temperaturbasert automatisk funksjon for frostsikring av motstrømsveksler +
Frostsikring - trykk (DEP)
(standard)
Trykkbasert automatisk energibesparende funksjon for frostsikring av motstrømsveksler  +
Konstanttrykkregulering Mulig både på fralufts- og tilluftssiden -
Bevegelsessensor (PIR) For automatisk regulering av inneklimanivåer -
Luftmengdemåling Luftmengde vises i betjeningspanel/web-server
AFC er nødvendig ved luftreguleringsmetodene:
2. Konstant luftmengde
3. Konstanttrykkregulert fraluft med fast innstilt tilluft
4. Konstanttrykkregulert tilluft med fast innstillt fraluft
5. Konstanttrykkregulert fraluft med slavestyrt tilluft
6. Konstanttrykkregulert tilluft med slavestyrt fraluft
+
Inneklimanivåer
Urstyrt (komfort, standby, økonomi, off) +
Manuelt +
Alarmlogg Visning av de siste 100 alarmene
Alarmrelé Relé for ekstern alarm (potensialfritt) +
Funksjonsoversikt - varmeflater

EXact2

HW - Ekstern vannvarmeflate

Funksjon / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere 1) I tilluftkanalen for måling/styring av tillufttemperaturen
2) På returrøret fra vannvarmeflaten for å holde varmeflaten varm og for å frostsikre den
3) For frostsikring av eksterne rørføringer for varmeflaten (tilkjøp)
4) Temperaturføler på tilførselsrør til vannvarmeflaten
Modulerende motorventil Ventil som trinnløst regulerer vanntilstrømningen til varmeflaten avhengig av varmebehovet
Sirkulasjonspumpestyring

1) Styring av sirkulasjonspumpe for vannvarmeflaten
2) Varmholdingsfunksjon (holder varmeflaten frostfri)
3) Innebygd styring for mosjonering av sirkulasjonspumpen i perioder uten varmebehov

 

HE - intern el-varmeflate

Funksjon / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere  I tilluftkanalen for måling/styring av tillufttemperaturen
Overopphetingssikring

1) TSA70 sitter i printkortet, utløses ved 70°C og har manuell tilbakestilling i HMI
2) TSA80 sitter i luftstrømmen, utløses ved 80°C og har automatisk tilbakestilling
3) TSA90 sitter i luftstrømmen, utløses ved 90°C og har manuell tilbakestilling i HMI
Funksjonsoversikt kjøling

EXact2

CCW - Eksternt isvannsbatteri

Funksjon / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere
1) I tilluftskanalen for måling av tilluftstemperaturen
2) I turrøret til isvannsbatteriet
Modulerende motorventil Ventil som regulerer vanntilstrømningen til kjølebatteriet trinnløst, avhengig av varmebehovet
Sirkulasjonspumpestyring
1) Styring av sirkulasjonspumpe for vannvarmebatteriet
2) Innebygd styring for mosjonering av sirkulasjonspumpen i perioder uten kjølebehov

MXCU - Modul for styring av ekstern kjøleunit

Funksjon / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere
I tilluftskanalen for måling av tilluftstemperaturen
Styring

Styring av ekstern kjøleunit via:

 • start/stopp-signal
 • nødvendig regulering 0-10 V (10-0 V)


MXHP - Modul for styring av ekstern kjøle-varmepumpeunit

Funksjon / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere
I tilluftskanalen for måling av tilluftstemperaturen
Styring

Styring av ekstern kjøle-varmepumpeunit via:

 • start/stopp-signal
 • signal om kjøling eller varme
 • nødvendig regulering 0-10 V (10-0 V)

Skisse

CX340C/CX350C

Prinsippskissen viser de komponentene som kan inngå i et CX340C/350C luftbehandlingsaggregat.

Principskitse CX340-350

Med EXact2 kan HW enten kobles direkte til hovedkortet eller via MHCW-modul som vist her. Hvis avstanden mellom aggregatet og HW er under 10 m kan tilkoblingen skje direkte på hovedkortet.


 

Standard- og tilbehørskomponenter

CX340C/CX350C leveres med en rekke komponenter montert i aggregatet eller for montering i kanalsystemet og i oppholdsrommet. I tabellen under er det angitt standard og tilbehørskomponenter for aggregatene.Tilbehør bestilles separat.

Forkortelse Betegnelse + = Standard
- = Tilbehør
BP1
Spjeld, bypass +
BT40-70 Branntermostat, trinnløs innstilling
-
MC1 Motorstyring 1 (fraluft) +
MC2 Motorstyring 2 (tilluft) +
HMI Betjeningspanel +
LS Lukkespjeld, avkast -
LS Lukkespjeld, uteluft
(krav og del av leveransen ved vannvarmflate)
-
(+)
LSR Lukkespjeld, avkast/uteluft (fjærretur) -
M1 Viftemotor 1 +
M2 Viftemotor 2 +
MCCW Kjøleflate (Cooling Coil Water), automatikk -
MHCE El-varmeflate (Heating Coil Electric), automatikk -
MHCW Vannvarmeflate (Heating Coil Water), automatikk -
MIO-CO2-DUCT CO2-føler, kanal -
MIO-CO2-ROOM CO2-føler, rom -
MIO-PIR PIR-sensor -
MIO-RH-ROOM Fuktføler (RH) -
MIO-TS-DUCT Temperaturføler, fraluftkanal (ekstern) -
MIO-TS-ROOM Temperaturføler, rom -
MPT-DUCT Trykkføler for konstanttrykkregulering -
MPT1, P1, AFC Luftmengdestyring, fraluft -
MPT1, P2, AFC Filtervakt, fraluft -
MPT2, P1, MTPF Luftmengdestyring, tilluft -
MPT2, P2, MTPF Filtervakt, uteluft -
MPT3, P1, DEP Isdetektering -
MVM Motorventil, vannvarmeflate (HCW) -
MXHP  Modul til styring av ekstern kjøle-varmepumpeenhet 
MXCU  Modul til styring av ekstern kjøleenhet 
SUM ALARM Alarmrelé +
TE11 Temperaturføler, fraluft - stuss 1,1 +
TE12 Temperaturføler, avkast - stuss 1,2 +
TE21 Temperaturføler, uteluft - stuss 2,1 +
TE22 Temperaturføler, tilluft - stuss 2,2 +
TE-RPT Temperaturføler, returrør fra vannvarmeflate (HCW) -
TE-SPT Temperaturføler, tilførsel -
TS-RPT-X Temperaturføler, retur, eksterne rørføringer (HCW) -
TSA 70/80/90 Overopphetingstermostat, hhv. 70, 80 og 90 °C
- uten HE
- med HE

-
+
Kabeldimensjonering

CX340C/350C

Det er installatørens ansvar å dimensjonere ut fra gjeldende lover og bestemmelser.

Maksimal kortslutningsstrøm og sikring:
Maksimal kortslutningsstrøm (lcu) iht. EN60947.2 er 10 kA
Maksimal sikring (aggregat med/uten vannvarmeflate) er 13A gG/gL

Maksimal sikring (CX340C med 9 kW el-varmeflate) er 25A gG/gL
Maksimal sikring (CX350C med 12kW el-varmeflate) er 32 A gG/gL

Montering av feilstrømsbrytere

Hvis det monteres feilstrømbrytere må disse være en type som overholder følgende krav:

a) FI-bryter type A i henhold til EN61008, som bryter når det registreres feilstrømmer med DC-innhold (pulserende likestrøm)

b) Utkoblingstiden skal være på maksimalt 0,3 sek.

Det kan forekomme en lekkasjestrøm på opp til 100 mA

Kabelplan - tilbehør

Tilkoblingsboks

Forkortelse Betegnelse
ALARM Alarm relé
BT40-70 Branntermostat, trinnløs innstilling
HMI Kontrollpanel
LS Stengespjeld, avkast
LS Stengespjeld, uteluft (krav og del av leveransen ved vannvarmebatteri)
LSR Stengespjeld, avkast/uteluft (fjærretur)
MCCW Isvannsbatteri (Cooling Coil Water), automatikk
MHCE Elvarmebatteri (Heating Coil Electric), automatikk
MHCW Vannvarmebatteri (Heating Coil Water), automatikk
MIO-CO2 CO2-føler
MIO-PIR PIR-føler
MIO-RH Fuktighetsføler (RH)
MIO-TS Temperaturføler
MPT-DUCT Trykkføler for konstanttrykkregulering
MXHP  Modul til styring av ekstern kjøle-varmepumpeenhet 
MXCU Modul til styring av ekstern kjøleenhet
Røykdetektor Røykdetektor
Tekniske data

EXact2

AHUC MAIN BOARD
2 x LS (stengespjeld, avkast/uteluft) Forsyning 24 V DC 
ON/OFF 24 V DC
Maks. strømforbruk 0,3 A
FIRE (branntermostat/røykdetektor) Maks. 4 A brytestrøm
START/STOPP Digital input
ALARM Skifterelé, maks. 8 A @ 30 V DC eller 250 V AC ohmsk last

 

MHCW (automatikk for ettervarmebatteri, vann)
MCCW (automatikk for isvannsbatteri)
MXCU (automatikk for eksternt kjøleaggregat)
Kommunikasjon Modbus RTU RS-485
MVM (motorventil) forsyning 24 V AC
MVM (motorventil) styresignal 0-10 V DC (eller 10 - 0 V)
Relékontakt for sirkulasjonspumpe 250 V, maks. 5 A cos φ 0,97

 

MHCE (automatikk for ettervarmebatteri, el)
Kommunikasjon Modbus RTU RS-485
Antall effekttrinn Opptil 4
Modulerende effekttrinn 1 trinn
Matespenning 3 x 400 V + N + PE

 

For annen automatikk

CX340C/CX350C

Frihet til å velge din løsning!

CX-aggregatene tilbys også for annen automatikk. Dette gir mulighet for å integrere aggregatet i automatikksystemer fra en annen leverandør. Løsningen er optimert for enkel og hurtig integrasjon på plassen.

CX340C/CX350C løsning uten automatikk kjennetegnes ved:

 • Luftbehandlingsaggregat med motstrømsveksler
 • Kompakt aggregat
 • Integrert bypass med 24 V motor
 • Frittblåsende B-hjul
 • Filterklasse: et ePM10 55% filter (M5) i fraluft og et ePM1 70% filter (F7) i tilluft
 • EC-motorer klasse IE3
 • EC-motorstyring 0 - 10 V (MC)
 • Luftmengdemålepunkt på viftene 
 • Kabler for MC og bypass-spjeld ført til klemmerekke

Tilbehør

 • Ekstern vannvarmeflate (HW)
 • Ekstern kjøle-/varmeflate (DX)

Overfør alt om produktserien CX340C/CX350C EXact2 automatikk til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her